“އޯޓިޒަމް ސްކޫލް ކުދިންނަށްޓަކައި އެއް ރުފިޔާ” ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

“އޯޓިޒަމް ސްކޫލް ކުދިންނަށްޓަކައި އެއް ރުފިޔާ” ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

"އޯޓިޒަމް ސްކޫލް ކުދިންނަށްޓަކައި އެއް ރުފިޔާ" ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކުއިޒުން އެއްވަނަ އިމާދުއްދީނަށް

ކުރިނބީ ސްކޫލުން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތައް ވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފަ – ކުރިނބީ ސްކޫލް

އިންޓަސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް: ދެ އުމުރުފުރައަކުން މޭނާ ސްކޫލް ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ލ. އަތޮޅު އިންޓަ ސްކޫލް ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ކުރިނބީ ސްކޫލާއި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރިނބީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކްލާސްތަކެއް ނަގައިދީފި

އިންޓަ ސްކޫލް ޗެސް މުބާރާތް ފަށައިފި

ޕްރީ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ފަށައިފި