ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ތަޅާލައި އާ އިމާރާތެއް އަޅަން ޖެހުނަސް ތައްޔާރު: މިނިސްޓްރީ

ޑްރަގްބޭނުންކުރާ މީހަކު ޗައިނާގެ ސްކޫލް ކުދިންތަކަކަށް ކަތިވަޅިން ހަމަލާދީފި

ސްކޫލުން ކަނޑާލުމުން ކުދިންތަކެއް ސްކޫލް ޢިމާރާތުގައި ރޯކޮށްލައިފި

ހައި ސްކޫލް: ފުރަތަމަ ކާބަން ނިއުޓްރަލް ސްކޫލް

އިންޓަ ސްކޫލް މުބާރާތުން ވިދާލި މިރާޝް ސްޕެއިންގެ އެކެޑަމީއަކުން ތަމްރީނު ހަދަނީ

އިންޓަ ސްކޫލް މުބާރާތުން ވިދާލި މިރާޝް ސްޕެއިންގެ އެކެޑަމީއަކުން ތަމްރީނު ހަދަނީ

މުހްޔިއްދީން ސްކޫލް އިންޓާ ހައުސް ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ފަަރުމާން ހައުސް ހޯދައިފި

"ސްކޫލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ޕްލޭން"އައްޑޫ ސްކޫލްތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަ ނުލިބޭ!

މައިލޯ އިންޓަ ސްކޫލް ބާސްކެޓް ބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި