ޔުނިޓީ ކަޕް: ސިއްހީ މަރުކަޒު ޓީމު އަތުން ސްކޫލް ޓީމް މޮޅުވެއްޖެ

ރެހެންދި ސްކޫލް ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ބެލެނިވެރިން ބޭނުންވި ކަންކަން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ގޮއިދޫ ސްކޫލް ހުޅުވައިފި

ބެލެނެވެރިން ނިކުމެ ށ. ގޮއެދޫ ސްކޫލް ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި

ދަރިފުޅު ޓެސްޓުން ފާސް ނުވުމުން ސްކޫލް ގޮއްވާލުމަށް ބިރުދެއްކި ކަމަށް މަންމަ އިންކާރު ކޮށްފި

ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ބީއޭއެމްއާއި މުލަކު ސްކޫލް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ބީއޭއެމްއާ މުލަކު ސްކޫލް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސްކޫލް ކުދިން ލައްވާ އިސްތިޤްބާލު ކުރުވަން ބޭނުމެއް ނޫން - ސިރިސޭނާ

އިންޓަ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި