ކުޅުދުއްފުށިން އެންމެ ފަހުން ޕޮޒިޓިވްވި ކޭސްއާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ކޮންޓެކްޓު ވެފައިވޭ

ކުޅުދުއްފުށިން އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ކޭސްގެ ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާ ޓީޗަރުން ހިމެނޭ

އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓިން މި ހަފްތާގައި ފަށަނީ، ފުރަތަމަ ޓެސްޓުކުރަނީ ސްކޫލް ކުދިން

އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓިން މި ހަފްތާގައި ފަށަނީ، ފުރަތަމަ ޓެސްޓުކުރަނީ ސްކޫލް ކުދިން

ސްކޫލް ކުދިންގެ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށަނީ

މި ހަފްތާ ގައި ސްކޫލް ކުދިންގެ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދަން ފަށަނީ

ސްކޫލް ކުދިންގެ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށަނީ

ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދަން ނިންމައިފި

ކޯވިޑް-19 : އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ފުރަތަމަ ހަދާނީ ސްކޫލް ޢުމުރުފުރައިގެ ކުދިންގެ - ޑރ.ނަޒްލާ

އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހައްގުތައް ހޯދަން ތެދުވަނީ