އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ގާސިމް އިބްރާހިމް އާ ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލައިފި

ރައީސްގެ އެޑުވައިޒަރު ޝިހާބު އަނެއްކާވެސް ނަޝީދު ފެކްޝަނާއެކު ގާސިމް އަރިހަށް

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގައި ގައުމު ފަހަތައް ސޮއްސާލުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް: ގާސިމް

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގައި ގައުމު ފަހަތައް ސޮއްސާލުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް: ގާސިމް

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދަރަޖަ ފަހަތަށް ސޮއްސާލާކަމީ ހިތާމަހުރިކަމެއް: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ސޮހިގެންދާތީ ހިތާމަކުރަން: ގާސިމް އިބްރާހިމް

"ގާސިމް ވާދަނުކުރައްވާފާނެ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ދޮގެއް"

ކަނޑުން ބައެއް ގެއްލިއްޖެ: ގާސިމް

އިމުގެ މައްސަލަ: ގެއްލުނު ސަރަހައްދު ލިބޭނެ ގޮތެއް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކަނޑުން ބައެއް ގެއްލިއްޖެ، ރައްޔިތުންނާއެކު މި ތިބީ ނިކުމެ: ގާސިމް