އެންއައިސީއަށް ގާސިމް އައްޔަންކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

އެންއައިސީއަށް ގާސިމް އައްޔަނުކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ނެޝަނަލް އިންތަރ ގްރިޓީ ކޮމެޓީއަށް ގާސިމް އައްޔަން ކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އެންއައިސީއަށް ގާސިމް އައްޔަން ކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އެންއައިސީއަށް ގާސިމް އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން އަމީން އިސްތިއުފާދެއްވަން ގާސިމް ވިދާޅުވި!

ގާސިމް މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އަދުހަމްގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

އެންއައިސީއަށް ގާސިމް އައްޔަން ކުރުމާމެދު އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އޮތީ ސަރުކާރާއެކު: ގާސިމް

އަޅުގަނޑު މިހުރީ ސަރުކާރާއެކު: ގާސިމް