މެންބަރު ސިޔާމްގެ ބައްޕާފުޅު ގާސިމް އަވަހާރަވެއްޖެ

ގާސިމް ސުލައިމާނީ މަހާނަ ދޮށުގައި ބޮޑު ގޮވުމެއް، 103 މަރު

މާމިގިލީ ދާއިރާއާއި ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާ ޖޭޕީއަށް ޕީއެންސީން ދޫކޮށްލަނީ ގާސިމް ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕޭނަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް!

އައު އަހަރެއް ފެށޭއިރު އެންމެ ބޮޑު ހިތާމައަކީ ފަލަސްތީނު މުސްލިމުންގެ ނިކަމެތި ހާލަތު: ގާސިމް

ގާސިމް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް: މުއިއްޒުއަށް ސަމާލުވާތި

ގާސިމް، ސިޔާމް، ނާޒިމާ ދެކޮޅަށް ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނިކުންނާނެ: އަބްދުއްރަހީމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އުވާލުމުގެ ވާހަކަ ކައުންސިލުން ދެއްކި، އެކަމަކު ފާހެއް ނުވި: ގާސިމް

ޖޭޕީ އުވާލަން ވާހަކަ ދެއްކި؛ ކައުންސިލުން އެއްބަހެއް ނުވި: ގާސިމް

އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާނުލައިގެން އެ ވާހަކަ ދައްކަން އަދި މާ އަވަސް: ގާސިމް

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ގާސިމް ވާދަކުރައްވާނެ