އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާނުލައިގެން އެ ވާހަކަ ދައްކަން އަދި މާ އަވަސް: ގާސިމް

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ގާސިމް ވާދަކުރައްވާނެ

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ގާސިމް ވާދަކުރައްވާނެ

ވިހިވަނަ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާން ގާސިމް ނިންމަވައިފި

އަންނަ އިންތިހާބުގައިވެސް މާމިގިލީ ގޮނޑިއަށް ވާދަ ކުރާނަން: ގާސިމް

ގާސިމް އަންނަ އިންތިހާބުގައި ވެސް މާމިގިލީ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

މުއިއްޒާއި ގާސިމްގެ ބައްދަލުވުން: އެމްޑީޕީއިން ގާސިމް އާއި މަޝްވަރާކުރުމުން، އޭގެ އެންމެ ބޮޑު ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް މުއިއްޒުގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ!

މުއިއްޒާއި ގާސިމްގެ ބައްދަލުވުން: އެމްޑީޕީއިން ގާސިމް އާއި މަޝްވަރާކުރުމުން، އޭގެ އެންމެ ބޮޑު ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް މުއިއްޒުގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ބެލެވޭ!

ރައީސް މުއިއްޒު ގާސިމް އާއި ސިޔާމް އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް، ގާސިމް އާއި ސިޔާމްއާ ރައީސް އޮފީހުގައި ބައްދަލުކުރައްވަނީ