އަލީ ވަހީދުގެ ދިފާއުގައި ގާސިމް: ހީވަނީ ފްރޭމްކޮށްފައި ހުރިހެން!

ނާޒިމާއި ރިޔާޒަކީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި ތިބި ބައެއް: ގާސިމް

ރިޔާޒާއި ނާޒިމް މަޖިލީހަށް އިންތިހާބު ކުރީ ކޮންމެ މީހަކަށް 6 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްގެން: ގާސިމް

ޖޭޕީ ހަވާލުކޮށްދޭން ރިޔާޒު އެދުނު: ގާސިމް

ގާސިމް ޕްރީ ސްކޫލް އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ

ޑިމޮކްރަސީ ގެންނަން އެންމެ ބުރަ އުފުލީ އަޅުގަނޑު: ގާސިމް

ބޮޑުވަޒީރަކަށް ގާސިމް ރަނގަޅު: ނަޝީދު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެއްވެސް މީހަކާ ޒާތީ ގޮތުން ދިމާކުރާނެ ބައެއް ނޫން: ގާސިމް

ރައީސް ޔާމީންއަށް ވުރެ ބޮޑު ވަގެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވޭ: ގާސިމް

މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުގެ ޒިންމާއެއް ނެތް، ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާނެ މީހަކުވެސް ނެތް: ގާސިމް