"ސޭޓު" ކިޔާތީ ގާސިމް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ހުރިހާ ބާރެއް އެއްބައެއްގެ އަތްމައްޗަށް ދިނުމަކީ ނުރައްކަލެއް: ގާސިމް

ދީނާއި ގައުމިއްޔަތު ވަކިކުރަން ބަޔަކު އުޅުނަސް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ: ގާސިމް

އެމްޑީއެންއަށް ސަހަރޯވެގެން ރައީސް ނޫޅުއްވާ، ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ: ގާސިމް

ވެރިކަން ވައްޓާލަން ފުރުސަތު ނުދޭނަމޭކީ ބޭފުޅުން، ކަމެއް ނުވެޔޭ ކިޔުމުން ދެކޮޅު ނުޖެހޭ: ގާސިމް

ސުވަރުގެއެއް ފަދަ މި ރާއްޖެ ނަރަކައަކަށް ހަދަން ނޫޅޭ: ގާސިމް

މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި ޝަރީފަށް ގާސިމް ހަމަލާ ދެއްވައިފިކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

12 މިލިއަނަށް ގާސިމް ގެއެއް ބައްލަވައިގެންފި

12 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ގާސިމް މާލެއިން ގެއެއް ބައްލަވާގެންފި

ގާސިމް އިބްރާހިމް މާލެއިން ގެއެއް ބައްލަވައިގެންފި