ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަތުން 6 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދަން އަބުދުﷲ ޖާބިރު ސިވިލްކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެއްބާރުލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް: ގާސިމް

އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް ބޮޑު ހިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް

އެންއައިސީގެ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް އައްޔަނުކޮށްފި

އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް، ގާސިމް

އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް، ޚިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް

ބޮޑު ހިޔާނާތް ފަޅާ އަރުވައިލި ގާސިމް، އެންއީސީގެ ރައީސްކަމަށް

އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް، ޚިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް

އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް ގާސިމް

އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް ގާސިމް