އަންނަ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީން ވާދަ ކުރާނެ: ގާސިމް

މިހާރު މަޖިލީހަށް ދިޔުމުގެ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތް: ގާސިމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަކަށް މީހަކު ނުނެރެން ޖޭޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފު: ގާސިމް

ދަލު ބޭރުން ޖެހިގެން ކުރެވޭނެ މާބޮޑު ކަމެއް ނެތް، އުންމީދުތައް ހާސިލުވާނީ ބާރުތައް ލިބިގެން: ގާސިމް

ގައުމެއް ކުރިއަރާ ދާނީ އިޚްލާސްތެރި ވެރިއަކު ގައުމުގައި ހުރެގެން: ގާސިމް އިބްރާހީމް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޖޭޕީން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭނެ: ގާސިމް އިބްރާހިމް

އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ވާ ވައުދުތަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އިޙްތިރާމް ކުރާނެ: ގާސިމް އިބްރާހީމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޖޭޕީން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރޭނެ: ގާސިމް

ގާސިމް އިބްރާހީމް ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ސަނީފް

ގާސިމް އަށް އަނިޔާވެރި ނުވާ ހަމައެކަނި ރައީސަކީ ރައީސް ޞާލިޙް: އަލީ ޞާލިޙް