އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގައި ގާސިމް އިބްރާހީމް ރައީސް ސޯލިހުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގާސިމް އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރު ކުރައްވާނެ: އައިޝާ

ހެކި އެބަހުރި، އަދުހަމް ގާސިމް މަރާލިކަން ސާބިތު ކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ

އަދުހަމް ގާސިމް މަރާލިކަން ހެއްކާއެކު ޝަރީއަތަށް ސާބިތު ކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ

އަދުހަމް ގާސިމް މަރާލިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅައިގެން ގާސިމް މަރާލިކަން ސާބިތު ކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ

ގާސިމް މަރާލިކަމަށް އަދުހަމް މިހާރު ކުރަނީ އިންކާރު! ހުރިހާ ތުހުމަތެއް އޭނަ ކުރީ ފުލުހުންނަށް!

އިއުތިރާފުވީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެގެން ކަމަށް ބުނެ، ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އަދުހަމް އިންކާރު ކޮށްފި

އަދުހަމްގެ ވާހަކަ ބަދަލުވެއްޖެ: ގާސިމް މަރާލީ އަހަންނެއް ނޫން

ކޯޓަށް ގެންނަނީ މަސްތުކޮށްގެން، ގާސިމް ނުމަރަން: އަދުހަމް