އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި ރާ ވިއްކަން ޖެހޭނީ ގާސިމް އެކަނި: ނާޒިމް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި ރާ ވިއްކަން ޖެހޭނީ ގާސިމް އެކަނި: ނާޒިމް

މި ސަރުކާރަކީ ބޮޑު ސުނާމީއެއް: ގާސިމް

އަޅުގަނޑު ދުއްވައެއް ނުލެވޭނެ: ގާސިމް

ޕްރަވެޓައިޒް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާސިމް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކަށް ވޯޓަކަށް ނޭހި

އަޅުގަނޑުގެ ފަސް ރިސޯޓްގެ ސުޕާތައް ބަންދު ކުރަން އެންގި އެންގުމަކީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް: ގާސިމް

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިކައިރިން ފެންނާނެ: ގާސިމް

ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވުމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

ކޮމިޝަންތަކުގެ ބަޖެޓާ އެކު 690 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ: ގާސިމް

އަންނަ އަހަރު 358.46 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނެގުމަކީ ދަރުވާލުން: ގާސިމް