ކޯލިޝަންގެ އެއްބަސްވުމުން ތަންފީޒު ކުރީ އެންމެ 10 އިންސައްތަ: ގާސިމް

ދީނާ ދެކޮޅު އަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަބު ބޮޑުކުރަން ގާސިމް ހުށަހަޅުއްވައިފި

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ހިފަހައްޓަން ގާސިމް ހުށަހެޅީ މުހިންމު އިސްލާހެއް: ނަޝީދު

ގާސިމް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް ރައީސް ނަޝީދު ތާއީދުކުރައްވައިފި

މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރު ނުކުރަން ގާސިމް ހުށަހެޅުމުން ނަޝީދު ތާއީދު ކުރައްވައިފި

ރައީސް ސޯލިހާއެކު ހުންނާކަށްވެސް ނުހުންނާކަށްވެސް އަދި ނުނިންމަން: ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ އަތުގައި އޮތް ބާރު އެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓޭނީ ރިޔާސީ ނިޒާމު އޮވެގެން: ގާސިމް

ރައްޔިތުންގެ އަތުގައި އޮތް ވެރިކަމުގެ ބާރު އޮންނަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް އޮވެގެން: ގާސިމް

ވެރިކަމުގެ ބާރު ދެމެހެއްޓޭނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް އޮވެގެން: ގާސިމް

ހަގީގީ ޑިމޮކްރަސީ ދެމެހެއްޓޭނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް އޮވެގެން: ގާސިމް