އެއްބަސްވިގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުވިޔަސް ކޯލިޝަންގައި ދެމިތިބޭނަން: ގާސިމް

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރީ ފައިސާ ނެތުމުން: ގާސިމް

ސަރުކާރަށް ފާޑުނުކިޔަނީ ނަހުލާ ވަޒީރުކަމުގައި ހުރެގެނެއް ނޫން: ގާސިމް

އެމްޑީޕީން އެއްލައިލަންދެން ވައުދުވީ ގޮތަށް ކޯލިޝަނުގެ ތެރޭގައި ތިބޭނަން، އަމިއްލައަށް ބޭރެއް ނުވާނަން: ގާސިމް

މަލީހުގެ މައްސަލައިގައި ގާސިމް އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއް ނުވި!

ބަޖެޓް ކަމުނުގޮސްގެން އުޅެނީ ރައީސް ވެރިކަމުން ވައްޓާ ނުލެވިގެން އުޅޭ މީހުން: ގާސިމް

ބަޖެޓު ކަމުނުދަނީ މި ވެރިކަން ވައްޓާނުލެވިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް: ގާސިމް

ބަޖެޓް ކަމުނުގޮސްގެން އުޅެނީ ރައީސް ވެރިކަމުން ވައްޓާނުލެވިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް: ގާސިމް

ބަޖެޓް ކަމުނުދަނީ ވެރިކަން ވައްޓާ ނުލެވިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް: ގާސިމް

ބަޖެޓު ކަމުނުދަނީ ރައީސް ވެރިކަމުން ވައްޓައިނުލެވިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް، ބަޖެޓު އަދިވެސް ކުޑައީ: ގާސިމް