ޑްރައިވަރު ގާސިމް މަރާލި ސަރަހައްދު އަލި ކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ހުސްނުވާ އާސަންދައިން ބޭސްކުރާ މީހުންނަށް ހުރުމާއި ކެއުން ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

އަންހެނުންނަށް އިސްކަންދޭ ނަމަ އެމްޑީޕީން މަޖިލީހަށް އެންމެ ހަތަރު ގޮނޑި ދިނީ ކީއްވެތޯ ގާސިމް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ކައުންސިލް ތަކަށް އަންހެނުންނަށް ކޯޓާ ކަނޑައެޅުމާއި ގާސިމް ދެކޮޅު

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: 2023ގެ ރިހާސަލް! ޔާމީން ޖަލަށް ލައިފި ނަމަ ފުޅާ ކޯލިޝަނަކާއެކު ގާސިމް ރައީސް ކަމަށް

ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުމެއް ނޫން، 2023 އާ ހަމައަށް ތިބޭނަން: ގާސިމް

ފޯރިއެއް އެރިޔަސް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމަށް ބުނާ މާއްދާ ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ގާސިމް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ދައްކާނަމަ އެއީ ގޯހެއް، މަސްލަހަތު ގެއްލި ގައުމު ހަލާކުވާ ގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރައްވާ!: ގާސިމް

ޑރ ޖަމީލު ރައީސް ޔާމީން އަރިހުގައި ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތް، އެއީ ދެކޮޅު ހަދަންޖެހޭ ކަމެއްނޫން: ގާސިމް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނެސްފިނަމަ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ބާރުތައް ލުހޭނެ: ގާސިމް