އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމުގައި 'ހުޅުގަނޑު ރޯކުރީ' ޔާމީން: ގާސިމް

އިންޑިއާއާ މެދު ހުޅު ރޯކުރީ ޔާމީން: ގާސިމް

ރޯދައިގެ ކުރިން މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން އީސީން ހުށަހަޅައިފި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކީ ކަނޑުފޭރޭ ޕާޓީއެއް ނޫން : ގާސިމް މި އުޅެނީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހޭދަކުރާނެ ލާރިކޮޅެއް ނުލިބިގެން- ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފޭދޫން މިފަހަރުވެސް ހޮވާނީ ފޭދޫ ތަރައްގީކޮށްދެއްވި

ރުހުން ނުދިން ވަޒީރުން މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަކީ ގާނޫނީ ހުކޫމަތު ދެމެހެއްޓެވުން: ގާސިމް

ޕީޖީއަށް ހަމަލާދިން މީހުން ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަޒުލު ކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ހުއްޓާލާ: ގާސިމް

ރައީސް އަޒުލު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުން: ގާސިމް

ރައީސް އަދި ރަނގަޅު، މެޖޯރިޓީ އޮތަސް ސަބަބެއް ނެތި އަޒުލުކުރަން އުޅުން ގޯސް: ގާސިމް

ރައީސް ޢަޒުލު ކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ހުއްޓާލުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

ސިޔާސީ ގޮތުން ބަދަލުހިފުމުގެ ނިޔަތުގައި ރައީސް އަޒުލުކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުން: ގާސިމް