ނަހުލާއަށް މަގާމު ލިބުނީ ގާބިލްކަމުން، އަންބަކަށް ވެގެނެއް ނޫން: ގާސިމް

ނަހުލާއަށް މިނިސްޓަރުކަން ދިނީ އޭނާގެ ގާބިލުކަން ރައީސަށް އެނގޭތީ: ގާސިމް

ނަހުލާގެ ދިފާއުގައި ގާސިމް: ރައީސް އެ މަގާމު ދެއްވީ ނަހުލާގެ ގާބިލުކަން ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިވާތީ

ނަހުލާގެ ދިފާއުގައި ގާސިމް: އައިޝާއަށް މަގާމު ލިބުނީ ގާސިމްގެ އަންބަކަށް ވެގެނެއް ނޫން

ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖާބިރު، ގާސިމް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ގާސިމް އަތުން ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖާބިރު ދައުވާކޮށްފި

ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖާބިރު، ގާސިމް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަތުން 6 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދަން އަބުދުﷲ ޖާބިރު ސިވިލްކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެއްބާރުލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް: ގާސިމް

އެންއައިސީގެ ރައީސަކަށް ބޮޑު ހިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް