ގާސިމް މަރާލިކަން އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މިއަދު

ގާސިމް މަރާލި މައްސަލާގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަނީ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ

ގާސިމް ވިދާޅުވަނީ ކަމެއް ކާމިޔާބުކުރެވޭނީ ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކާއެކު ކަމަށް: ސައުދު

ކަންބަޅި ކަތިލާހެން ޖޭޕީ މެންބަރުން ކަތިލާތަން ބަލަން ނިކަމަތި ކަމާއެކު އެބަތިބިން: ގާސިމް

ޖޭޕީގެ މަގާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސާއި ގާސިމް މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ

ގާސިމް އެކުގައި ނެތުމަކީ މާ ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށް ނުވާނެ: އަސްލަމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ގާސިމް ވާދަކުރުމަކީ ރައީސަށް ގޮންޖެހުމެއް ނޫން: މިއުވާން

ގާސިމް ވާދަކުރަން ވޯޓު ދެއްވުމަށް ފަހު ނަހުލާގެ ތައުރީފް ރައީސްގެ ތަރައްގީއަށް