ޔާމީނާއި ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލާ އެމްޑީޕީން އަނެއްކާ ވެސް މުޒާހަރާކޮށްފި

އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް ކައިރިއަށް އެއްވެ، ޔާމީނާއި، ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި

ޔާމީނާއި ގާސިމް ގޭ ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން ތަޙްޤީޤް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޖިނާއީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރި މައްސަލާގެ އަޑު އެހުން ނިންމައިލައިފި

ޔާމީނާއި ގާސިމް ހަނުހުރުމުގެ ހައްގު ބޭނުން ކުރައްވައިފި: ވަކީލުން

ޔާމީނާއި ގާސިމް ހަނުހުރުމުގެ ހައްގު ބޭނުން ކުރައްވައިފި: ވަކީލުން

ޔާމީނާއި، ގާސިމް ޖިނާއީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ނެރެފައިވާ އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ވަޑައިގެންނެވޭ ގޮތަށް ޔާމީނާއި ގާސިމް ތިން ދުވަހު ގޭ ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން ތަހްޤީޤް ކުރުމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ލާމަރުކަޒީ ބިލުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓޭނީ އިހްލާސްތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ޒާތީ ތައައްސުބުން އެއްކިބާވެގެން: ގާސިމް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އަހުދެއް ކޮށްފިއްޔާ އެކަމާ ހިލާފުވާ ތަން: ގާސިމް

ހޯމް މިނިސްޓަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އިސްތިއުފާ: މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ޖަލުގެ ކަންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ނުލިބުން