ގާސިމް ސަލާމުގައި ހުންނަވަނީ މާލޭގައި ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން: އަލީ ސޯލިހު

ރާއްޖެ ގޮނޑުވުމާއި، ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމާއި، ޓްރާސްޕޯޓް ހިދުމަތް ލަސްވާ މައްސަލަ ގާސިމް ބަލަންޖެހޭ: ބޮންޑޭ

ގާސިމް ސަލާމުގައި ހުންނަވާތާ އަހަރެއް

"ގާސިމް ހުންނެވީ ދަތުރުފަތުރުގެ ލުޔެއްގެ އިންތިޒާރުގައި"

މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުންނެވީ ސަލާމުގައި: މަޖިލިސް ރައީސް

މަޖިލީހަށް ގާސިމް ސަލާމް ވިދާޅުވާތާ އަހަރެއް

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ މަގާމަށް އާމިނަތު ގާސިމް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކުންފުނީގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައި، ޗެއާމަނަކަށް އަބްދުލް ލަތީފު ގާސިމް، އެމްޑީއަކަށް ރިޒްވީ

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް މައްސަލައިގައި މިކުރަނީ ހައްގު ދައުވާއެއް، މިއުޅެނީ ބޭއިންސާފުން އެއްޗެއް ހޯދާކަށް ނޫން: ގާސިމް