ގާސިމް، ސަލަފް ޖަމިއްޔާއާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ރަނިން މޭޓަކަށް ފާރިސް ރަނގަޅު: ގާސިމް

ވަކީން ވާދަކުރުމުގެ ހައްގު އޮންނާނެ، ކޯލިޝަން ރޫޅިއްޖެނަމަ ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ: ގާސިމް

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ސަލަފް ޖަމިއްޔާއާގެ އިސް މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީއަކަށް އިލްހާމް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ގާސިމް، ސަލަފާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ރަނިން މޭޓަކަށް ފާރިސް ރަނގަޅު: ގާސިމް

ރަނިން މޭޓަކަށް ފާރިސް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް: ގާސިމް

ފާރިސްއަކީ ޖޭޕީގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ގާބިލު ބޭފުޅެއް: ގާސިމް

ކޯލިޝަން ރޫޅިއްޖެނަމަ ސަރުކާރު ނޯންނާނެ: ގާސިމް