މި ގައުމު ހަމައަކަށް އެޅުވޭނީ ގާސިމް އިބްރާހީމަށް: މުސްތަފާ

މިއަދު ސަރުކާރު ހިނގަމުން ދަނީ އިމްރާން އާއި ގާސިމް އަދި ރައީސް މައުމޫން: ބޮންޑޭ

ގާސިމް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރައްވާނެ: ޖޭޕީ

ގާސިމް މަރާލި އަދުހަމް ބޭނުންވަނީ އަދަބު ލުއިކުރަން

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް ހާސްގުނަ ފެންވަރު ރަނގަޅުވާނެ: ގާސިމް

ޖޭޕީގެ ރައްދު ޔާމީނަށް: ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ގާސިމް ވާދަކުރައްވާނީ ޕީޕީއެމް ޓިކެޓުގައެއް ނޫން

ރައީސް ސޯލިހާއި ނަޝީދާއި ގާސިމް އަދި އިމްރާން ނިކުތުމުން މިގައުމު ގުޑާނެ: އިމްރާން

އިއްޔެގެ ބަޔާނަކީ މިހާތަނަށް ރައީސަކު އިއްވެވި އެންމެ ފުރިހަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން: ގާސިމް

ރާޝިދު އިންތިޚާބު ކުރުމުން ބޭރުން އެހީ ހޯދަން ފަސޭހަވާނެ: ގާސިމް

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ދެކޮމަންޑޫ ގުޅާލަންވެސް ހުރީ ތައްޔާރަށް: ގާސިމް އިބްރާހިމް