ގާސިމް އިބްރާހިމް އަށް ފުރައްސާރަކުރަން ބަޔަކު ދަނީ ރާވަމުން: އިލްހާމް އަހްމަދު

ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތަސް މައުމޫނާއި ގާސިމް ބޭނުންވަނީ ވެރިކަން: ދޮންބިލަތް

މައުމޫނާއި ގާސިމް ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮވެގެން ވެސް ލީޑަރުކަން ކުރަން ބޭނުން: ދޮންބިލެތް

ކޯލިޝަނުގެ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު، ޕީޕީއެމުން ކަންތައް ކުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކަން ޖެހޭ: ގާސިމް

ގާސިމް، ތޯރިގަށް: ތި ދައްކަވަނީ ވަރަށް ހުތުރު ވާހަކަ

އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށެއްގައި ހުންނަވަނިކޮށް މިރޭގެ ޖަލްސާއަށް ގާސިމް ގެނެސްފި

ލީޑަރ ގާސިމް މުއައްޒަފުންނަށް އަދިވެސް ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭ!

އަޅުގަނޑަކީ ގާސިމް ނަމަ ރިސޯޓްތައް ބަންދުނުކޮށް މުއްސަނދިންނަށް ދޭނީ: ޖާބިރު

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ހެދުމަށް ރިސޯޓުތައް ދިނީ ހިލޭ ސާބަހަށް، ބަދަލެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ގާސިމް

ވިލާއާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަނީ ގާސިމް ބަދުނާމުކުރަން: ޖޭޕީ