ރައީސް ބޭނުންވާ ދުވެލީގައި ހިދުމަތް ނުދެވެނީ އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ ކޯޅުމާ ހެދި: ގާސިމް

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ގެނައީ އެމްޑީޕީއެއް ނޫން: ގާސިމް

ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ދުވެލީގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ނުދެވެނީ އެމްޑީޕީގައި އޮތް ބައިބައިވުމުގެ ސަބަބުން: ގާސިމް

ޓީއެމްއޭއަށް ޓާމިނަލް ދިނުމާއި، ދެ މުވައްޒިފުން ވަކި ކުރި މައްސަލައިގައި ގާސިމް ރައީސަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ކޯލިޝަން ހަދަން ނަޝީދު ކުރި އާދޭސް ކޮބާތޯ؟: ގާސިމް

ކޯލިޝަން ހަދަން ނަޝީދު ކުރި އާދޭސް ކޮބާތޯ؟: ގާސިމް

ޑްރައިވަރު ގާސިމް މަރާލީ އެކަކު ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: އާދަމް ޝަރީފް

"ވަގުތު ޖެހުމުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ގާސިމް ކުރައްވާނެ"

އަލީ ވަހީދު ހުރީ ގާސިމް އިބްރާހިމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ނަގޫ ފިތިފައި: ނަޝީދު

މުސާރައާއި ސާވިސް ޗާޖު ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރެއް ނޫން: ގާސިމް