ސްޕީޑް ލަސްވެގެން ފާޑުކިޔާކަށް ޖާގައެއް ނެތް: ގާސިމް

ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް އަވަސް: ގާސިމް

ހަތަރު ބިލްޑިން އެޅޭ އަގުގައި އެންމެ އިމާރާތެއް އެޅުމަކީ ކަމެއް ކުރުމަކަށް ނުވާނެ: ގާސިމް

މޭވާ އަޅާ ގަހަކަށް ބަޅި އުކާނެ: ގާސިމް

އެހެން ސަރުކާރުތަކަށް ވުރެ މި ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑް އަވަސް: ގާސިމް

ޔާމީނާއި ނަޝީދުގެ ސަރުކާރަށްވުރެ ގިނަ ކަންތައްތައް މި ސަރުކާރުން ކޮށްފި- ގާސިމް

ސަރުކާރުގެ ދުވެލި މަޑެއް ނޫން: ގާސިމް

ކުރީ ސަރުކާރުތަކުގައި އޮތީ ދަރަންޏާއި ކޮރަޕްޝަން، ރައީސް ސޯލިހު އެދަނީ އެކަން ސާފުކުރަމުން: ގާސިމް

ނަޝީދާއި ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ވުރެ ގިނަ ކަންކަން މިސަރުކާރުން ކޮށްފި – ގާސިމް

ރިސޯޓްތަކުން 10 ޕަސެންޓުގެ ސާވިސްޗާޖް ނަގަން ތާއީދު، އެކަމަކު ތަޖުރިބާކާރުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދަން ޖެހޭ: ގާސިމް