ގާސިމް ވަޅުލައިފި

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ގާސިމް ވަޅުލައިފި

ގާސިމް މަރާލާފައި އޮތް މަގާއެކު ހުޅުމާލޭ އަނދިރި ސަރަހައްދުތަކަށް ސެކިއުރިޓީ ދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ޑްރައިވަރު ގާސިމް މަރާލި ސަރަހައްދު އަލި ކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ހުސްނުވާ އާސަންދައިން ބޭސްކުރާ މީހުންނަށް ހުރުމާއި ކެއުން ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ގާސިމް ގޮވާލައްވައިފި

އަންހެނުންނަށް އިސްކަންދޭ ނަމަ އެމްޑީޕީން މަޖިލީހަށް އެންމެ ހަތަރު ގޮނޑި ދިނީ ކީއްވެތޯ ގާސިމް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ކައުންސިލް ތަކަށް އަންހެނުންނަށް ކޯޓާ ކަނޑައެޅުމާއި ގާސިމް ދެކޮޅު

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: 2023ގެ ރިހާސަލް! ޔާމީން ޖަލަށް ލައިފި ނަމަ ފުޅާ ކޯލިޝަނަކާއެކު ގާސިމް ރައީސް ކަމަށް

ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުމެއް ނޫން، 2023 އާ ހަމައަށް ތިބޭނަން: ގާސިމް

ފޯރިއެއް އެރިޔަސް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމަށް ބުނާ މާއްދާ ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ގާސިމް