ރައީސް އުފައްދަވާ ކޮމިޝަނެއްނަމަ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަންނާނެ: ގާސިމް

ރައީސް އުފައްދަވާ ކޮމިޝަނެއްގައި ސިޔާސީ ނުފޫޒަށް ފުރުސަތު ބޮޑު: ގާސިމް

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ޑުޕްލިކޭޓްވާގޮތަށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ދޭއިރު ވިސްނަންޖެހޭ: ގާސިމް

އިސްލާހީ ބަދަލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާނަން: ގާސިމް އިބްރާހިމް

އިސްލާހީ ބަދަލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާނަން: ގާސިމް

ބަދުނާމުވާގޮތަށް މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއާއި އެއްބައިވަންތަކަމަށް ހުރަސްއެޅުން: ގާސިމް

ނަހުލާ އެހެން ޕާޓީއަކުން ފެނިދާނެކަމުގެ އިޝާރާތާއެކު ގާސިމް ރަތަށް!

ޖޭޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ގާސިމް

ޖޭޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ގާސިމް، ޑެޕިއުޓީއަކަށް ނާޒިމް

ހަތް މެމްބަރުންގެ ވޯޓާ އެކު ޖޭޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ގާސިމް، ނައިބަކަށް ކާނަލް ނާޒިމް