މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ގާސިމް ވެރިކަމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ: ސައުދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ރަނގަޅީ ގާސިމް: މޮސްޓާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ގާސިމް: މެމްބަރު ނަޝީދު

ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ ނަތީޖާ ނެރެދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް: މުޣުނީ

ގައުމުގެ މަސްލަހަތާއި އަމާންކަން ގެއްލި ﷲގެ ކޯފާ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅޭކަށް އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެ: ގާސިމް

އަންނަ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީން ވާދަ ކުރާނެ: ގާސިމް

މިހާރު މަޖިލީހަށް ދިޔުމުގެ މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތް: ގާސިމް

ރިޔާސީ އިންތިހާބަކަށް މީހަކު ނުނެރެން ޖޭޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ ހިލާފު: ގާސިމް

ދަލު ބޭރުން ޖެހިގެން ކުރެވޭނެ މާބޮޑު ކަމެއް ނެތް، އުންމީދުތައް ހާސިލުވާނީ ބާރުތައް ލިބިގެން: ގާސިމް

ގައުމެއް ކުރިއަރާ ދާނީ އިޚްލާސްތެރި ވެރިއަކު ގައުމުގައި ހުރެގެން: ގާސިމް އިބްރާހީމް