ގާސިމް އިބްރާހިމް، އިޒްރޭލުގެ މޮޑެލް އަކާއި ކައިވެނި ބައްލަވައި ގަތުމަށް ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުން! މި މޮޑެލް ކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ އައިޑީއެފްގައި!

އިސްރާއީލްގެ ޕާސްޕޯޓް މަނާ ކުރުމާ މެދު ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ: ގާސިމް

އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް އޮތް ކޮންމެ މީހަކު ހުއްޓުވާ ބިލާ ގާސިމް ދެކޮޅު

އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު: މީކާއީލްގެ ނިޔަތާ މެދު ގާސިމް ސުވާލު އުފައްދައިފި

އެމްޑީޕީއިން އިޒުރޭލު މައްސަލަ ހުށަހެޅީ މި ވެރިކަން ވައްޓާލަން: ގާސިމް

އެމްޑީޕީން އުޅެނީ ވެރިކަން ނިންމާލަން: ގާސިމް

އިސްރާއިލް ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރުމާއި މެދު ފުންކޮށް ވިސްނާލަން ޖެހޭ: ގާސިމް

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ގާސިމް

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ގާސިމް