ޗާގޯސް މައްސަލާގައި ބާއްވާ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިނުވާން ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

އިިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިނުވާން ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިނުވާން ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ޗާގޯސްގެ މައްސަލާގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިނުވާން ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅުގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިނުވާން ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާންއަށް ގާސިމް އިބްރާހިމް، މަރްހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ގާސިމް އިބްރާހިމް، ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާންއަށް މަރްހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އިދިކޮޅުން ޖޫން 2ގައި ބާއްވާ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިނުވާން ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

ގާސިމް ޒުވާނުންނަށް: ހާސްކަނޑާލާ، ބޭނުން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ހަމަޖެހޭނެ

ގާސިމް ޒުވާނުންނަށް: ހާސް ކަނޑާލާ، ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ