ޖޭޕީ ހަވާލު ކުރަން ގާސިމް އަރިހުގައި އެދިފައެއް ނުވާނެ: ރިޔާޒު

ގާސިމް 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރިކަން އެނގިފައެއް ނެތް: ނާޒިމް

ނަފްރަތުގެ ބިލަކީ ރައީސަށް ދޭން އުޅުނު ލަނޑެއް: ގާސިމް

ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށް އެންމެ ބޮޑު ބުރައެއް އުފުލީ އަޅުގަނޑު: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ހަވާލުކުރަން ރިޔާޒު އެދުނު، ނާޒިމާ ދެމީހުން ތިބީ އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައި: ގާސިމް

އަބްދުﷲ ރިޔާޒަކީ ގޮތެއްފޮތެއް ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން: ގާސިމް

އަލީ ވަހީދު ފްރޭމްކުރެވިފައި ހުރެދާނެ ބާއޭ ވެސް ހިތަށް އަރާ: ގާސިމް

އެމްޑީޕީގައި އަޅުގަނޑު ވެއްދި އެތައް ބަޔަކު އުޅޭނެ: ގާސިމް

ގާސިމް ނާޒިމަށް: ގުޅެން އެނގުނީ ނިދާފައި އޮތް ޕާޓީއާ

އަލީ ވަހީދުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލްކުރަން ހުށަހެޅުމަކީ ޒިންމާދާރު ކުޑަކަމެއް: ގާސިމް