ލީޑަރ ގާސިމް މުއައްޒަފުންނަށް އަދިވެސް ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭ!

އަޅުގަނޑަކީ ގާސިމް ނަމަ ރިސޯޓްތައް ބަންދުނުކޮށް މުއްސަނދިންނަށް ދޭނީ: ޖާބިރު

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ހެދުމަށް ރިސޯޓުތައް ދިނީ ހިލޭ ސާބަހަށް، ބަދަލެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ގާސިމް

ވިލާއާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަނީ ގާސިމް ބަދުނާމުކުރަން: ޖޭޕީ

ވިލާއިން 392 ކޮޓަރި، ބަދަލެއް ބޭނުމެއް ނޫން: ގާސިމް

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކަށް ރިސޯޓު ދިނީ ހިލޭ ސާބަހަށް: ގާސިމް

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ހަދަން ރިސޯޓުތައް ދިނީ ހިލޭ ސާބަހަށް: ގާސިމް

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ހަދަން ރިސޯޓުތައް ދިނީ ހިލޭ ސާބަހަށް: ގާސިމް

ވިލާގެ ރިސޯޓްތައް ދޫކުރީ ޝަރުތެއްނެތި: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ރިސޯޓުތައް ދިނީ އަގަކާ ނުލާ، އަޅުގަނޑު ބޮޑު އެއްޗެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން: ގާސިމް