12 މިލިއަނަށް ގާސިމް ގެއެއް ބައްލަވައިގެންފި

12 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ގާސިމް މާލެއިން ގެއެއް ބައްލަވާގެންފި

ގާސިމް އިބްރާހިމް މާލެއިން ގެއެއް ބައްލަވައިގެންފި

ރާވެރިންގެ ދަރިއަކަށް ތިނެތިން އެކަނި އޮންނަންޏާ މިފަހަރު ސަލާމަތްވާނެ: ގާސިމް

ރައީސް ސޯލިޙަކީ މަޑުމައިތިރި، ވިސްނުންތެރި، ކެތްތެރި ބޭފުޅެއް، ކުރީ ސަރުކާރުތަކަށްވުރެ މިސަރުކާރު ރަނގަޅުވާނެ: ގާސިމް

މި ވެރިކަމުގައި އަޅުގަނޑަށް ދެރަގޮތަށް ނުވާނެ: ގާސިމް

މި ސަރުކާރުގައި އަޅުގަނޑަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުވާނެ: ގާސިމް

ސިޔާސީ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނީ އެހެންމީހުންގެ އިއްޒަތާއި އަބުރަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން: ގާސިމް

އެމްސީއައިއެފް ގެ ޗެއާމަން ކަމުގެ މަގާމަށް ގާސިމް

ބޮޑު ހިޔާނަތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމް އެމްސީއައިއެފްގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް