މަރްހޫމް ހުސައިން ނިޔާވުމުން ގެއްލިގެން ދިޔައީ ގާތް ރަހްމަތްތެރިއެއް: ގާސިމް

ހުސައިން މުހަންމަދުއަކީ އަޅުގަނޑަށް ގެއްލިގެންދިއަ ވަރަށް މުހިންމު ރަހްމަތްތެރިއެއް: ގާސިމް އިބްރާހީމް

ހުސައިން މުހަންމަދުއަކީ އަޅުގަނޑަށް ގެއްލިގެންދިޔަ ވަރަށް މުހިންމު ރަހްމަތްތެރިއެއް: ގާސިމް

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ރައީސް ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ގާސިމް

ރައީސް ނަޝީދަށް ގާސިމް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ގާސިމް ވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައީސަށް އަނިޔާދޭން ގޮވުން ގާސިމް ކުށްވެރިކުރައްވައިފި

އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާއެއް ދިނުމަށް ގޮވައިގެން ނުވާނެ: ގާސިމް

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އަނިޔާ ދިނުމަށް ގޮވައި ހިތްވަރު ދީގެން ނުވާނެ: ގާސިމް

ރައީސް ސޯލިހުގެ ހަށިކޮޅުގައި ހުޅުޖެހުމަށް ގޮވާލި ގޮވުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން: ގާސިމް