ގާސިމް ސަރުކާރަށް: ބަޔަކު ހަމަ އެދޭ އިރަށް އެގޮތަކަށް ދީލައިލައިގެން ނުވާނެ

ބައެއްގެ އެދުމަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދެއް ދީލައިލުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ގާސިމް

ރާއްޖޭގެ ބިމާއި ޖައްވާއި ކަނޑުން އެންމެ އިންޗިއެއްވެސް ދޫކުރުމާ ދެކޮޅު: ގާސިމް

ރާއްޖެއިން އެންމެ ކޮޑި އިންޗިއެއްވެސް ގެއްލޭކަށް ގައުމީ ލޭ ހުރި އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ނޭދޭނެ: ގާސިމް އިބްރާހިމް

ގާސިމް މުއްސަނދިވީ ވައްކަންކޮށްގެނެއް ނޫން: ޖޭޕީ

ގާނޫނުތަކަށް ގާސިމް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުތައް މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ހޯޑެއްދޫ މަސްފެކްޓްރީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދަނީ ސަރުކާރުތަކުން ޖެއްސުންކުރާތީ: ގާސިމް

މި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތަކުގެ 99 ޕަސެންޓް ފުއްދައިފި: ގާސިމް

ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެއް މަސްވެރިކަމަށް ކޮށްފައިވާނެ: ގާސިމް އިބްރާހީމް

ސަރުކާރު 99 ޕަސެންޓް ވައުދު ފުއްދައިފި: ގާސިމް