ގާސިމް ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

މަޖިލިސް އިންތިހާބު: ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

އިއްޔެ އިއްވެވީ އެންމެ ފުރިހަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން: ގާސިމް

ޝައްކެތް ނެތް، މިއަދު އިއްވެވީ އެންމެ ފުރިހަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން: ގާސިމް

ރައީސް އިއްވެވީ އުއްމީދުން ފުރިގެންވާ، ފުރިހަމަ ރިޔާސީ ބަޔާނެއް: ގާސިމް

އިންޑިއާ-ރާއްޖެ ހުޅުގަނޑު ރޯކުރީ ޔާމީން: ގާސިމް

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމުގައި 'ހުޅުގަނޑު ރޯކުރީ' ޔާމީން: ގާސިމް

އިންޑިއާއާ މެދު ހުޅު ރޯކުރީ ޔާމީން: ގާސިމް

ރޯދައިގެ ކުރިން މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން އީސީން ހުށަހަޅައިފި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކީ ކަނޑުފޭރޭ ޕާޓީއެއް ނޫން : ގާސިމް މި އުޅެނީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހޭދަކުރާނެ ލާރިކޮޅެއް ނުލިބިގެން- ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފޭދޫން މިފަހަރުވެސް ހޮވާނީ ފޭދޫ ތަރައްގީކޮށްދެއްވި

ރުހުން ނުދިން ވަޒީރުން މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަކީ ގާނޫނީ ހުކޫމަތު ދެމެހެއްޓެވުން: ގާސިމް