ގައުމީ ކެރަމް މުބާރާތް: މިކްސް ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހުޖާން އާއި ނަހުފާއަށް

ގައުމީ ރެކޯޑެއް އުލްޔާ އައުކޮށްފި

ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ޝައިބާ، ޔައީޝް އަދި ޝާޔާ ހާސިލް ކޮށްފި

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ރައީސް ދެއްވާ ޚާއްސަ އިނާމު ޙަވާލުކޮށްފި ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުގެ ފުވައްމުލައް ގޮފިން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި ހާފިޒުކަން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ހަރަދުތައް

ކީރިތި ގުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތަކީ އެންމެ އަގުބޮޑު މުބާރާތައް ހަދާނަން: ރައީސް

ހާފިޒުުކަމުގެ ތާޖު 32 ބޭފުޅަކަށް، ގައުމީ ފެންވަރުގެ ހަފްލާއެއްގައި ޝަރަފު އަރުވަނީ

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގައުމީ ގުރުއާން މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ އަގުބޮޑު މުބާރާތަށް ވާނެ: ރައީސް

ދިވެހިންނަށް ސައިބާ ސެކިޔުރިޓީގައި ގައުމީ ލެވެލްގައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ: ޢިމްރާން

ޖަރުމަނުގެ މުލާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

ޝަކީރީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި