ތައުލީމުގެ ގާނޫނުގެ އަމާޒަކީ އެ ދާއިރާގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްދޭ ޗާޓަކަށްވުން: މިނިސްޓަރު

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު ވަކިކުރަން ހުށަހަޅައިފި

”ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް“ ދާއިރާގެ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން އިންޓަރންޝިޕް ހަދަން ފަށައިފި

”ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް“ ދާއިރާގެ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން އިންޓަރންޝިޕް ހަދަން ފަށައިފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިހުމާލުތައް މަޖިލީހުން ބަލަން ހުށަހަޅައިިފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިހުމާލުތައް މަޖިލީހުން ބަލަން ހުށަހަޅައިިފި

ކަނޑިންމަ މަރުގެ މައްސަލަ: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ވައްދަވައިފި

އިސްލާމިކް އިންޝޫރެންސް ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރަން ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގޮވާލައްވައިފި

ކޮޅުވެއްޓީގެ މައްސަލަ: ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރުއަތުން ހަލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ހޯދަން ދައުލަތުން ހުށަހަޅައިފި

އެމްޕީން ވަޒީރުންނަށް ގުޅާ، ދާއިރާގެ ކަންކަމުގައި ނުކިޔަން މަޖިލިސް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި