ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމެއް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުޢިއްޒުގެ މުހިންމު ވަޢުދުތަކެއް!

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހައުސިންގ ސްކީމެއް ހިންގާނަން – މުއިއްޒު

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެރެއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަތެއް ނުބާނާނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

މާލޭ ދާއިރާގެ ކެމްޕޭން ޓީމްތަކާ ރައީސް ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ރިޔާޒްގެ އާދޭސް: "އެ ލޯބި ލޯބި ދެ ދަރިން އެދޭ ކަންތައް މިފަހަރު ކޮށްލަދީ"

އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވުނީ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް: ރައީސް

ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ފޯރަމް

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ފަލާހު މިރޭ ޕީޕީއެމް އަށް ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުންތަކުގައި އޭޑީކޭގެ ހިއްސާ ބޮޑު