މަޖިލިސް ރައީސް އަމިއްލަ ކަރަންޓީނަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގޮވާލައްވައިފި

ޓެކްސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ދުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޙިސާން ޙުސައިން ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ދުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޙިސާން ޙުސައިން ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގާނޫނީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ތޯރިޤު ގޮވާލައްވައިފި

އެކަހެރިކުރާ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި ޗުއްޓީން ނުކަނޑަން ނިންމައިފި

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފިނަމަ ޗުއްޓީއާއި މުސާރަ ނުކަނޑަން ނިންމައިފި