މުޖުތާޒް އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް

ޖަސްޓިސް ރިޓަޔަރޑް މުޖުތާޒް ފަހުމީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ތިން ދުވަހަށް ޝަަރުއީ ދާއިރާގެ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް

މުޖުތާޒް ފަހުމީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ 3 ދުވަހަށް ބައިދަނޑިއަށް!

މަގުބޫލު ލިޔުންތައް އިރުތިޝާމުގެ ތަފާތު ޓުވިޓެއް! ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝާޑު ފިޓްވެ ހިކުނު ސަބަބަކީ މިއީ ވާޖިދްހާންގެ މަރަށް ދުވަސްތަކެއް ވީފަހުން އަނބިމީހާ ބޮޑު ސިއްރެއް ހާމަކޮށްފި! ދިވްޔާގެ މަރާއެކު އޭނާގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ!

މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝާޑު ފިޓްވެ ހިކުނު ސަބަބަކީ މިއީ އިރުތިޝާމުގެ ތަފާތު ޓުވިޓެއް! ވާޖިދްހާންގެ މަރަށް ދުވަސްތަކެއް ވީފަހުން އަނބިމީހާ ބޮޑު ސިއްރެއް ހާމަކޮށްފި! ދިވްޔާގެ މަރާއެކު އޭނާގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ!

މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ވާޖިދްހާންގެ މަރަށް ދުވަސްތަކެއް ވީފަހުން އަނބިމީހާ ބޮޑު ސިއްރެއް ހާމަކޮށްފި! ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝާޑު ފިޓްވެ ހިކުނު ސަބަބަކީ މިއީ ދިވްޔާގެ މަރާއެކު އޭނާގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ! އިރުތިޝާމުގެ ތަފާތު ޓުވިޓެއް!

ފަނޑިޔާރުންގެ މާލީ ބަޔާނާބެހޭ އައު ޤަވާޢިދު - ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުމަކަށް

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯ އަކަށް ބިދޭސީއެއް އައްޔަން ކުރުމުން ކެންދޫ ދާއިރާއާއި އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ފާޑުކިއުން

ޗުއްޓީއަށް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަރަންޓީން ޗުއްޓީ ނުލިބޭ!

ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ މަގުޗާޓު އިފްތިތާޙުކޮށްފި