ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޔާމީން ސަރުކާރުންވީ އިހުމާލު: އަމީން

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް، މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި

އިވުމުން މަހުރޫމްވުމުން ބަދަލުދިނުމަށް ކުރި އަމުރުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ގާނޫނީ ކަންކަމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ: ސުއޫދު

ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ކޮރަޕްޝަން: ރައީސް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ މާސްޓާ ޕްލޭން އިފުތިތާހުކޮށްފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ފަސްވަނަ މާސްޓާ ޕްލޭން މިރޭ އިފްތިތާހުކުރަނީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އާއިލީ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އިންޑިއާގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކުންފުނިތަކާ މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މާސްޓާ ޕްލޭން މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އިފްތިތާހްކުރަނީ

ދާންދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ހަތަރު މައްސަލައަކާއި ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ