ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޓީޗަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ރިސަރޗް ގްރޫޕާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނޫސްވެރިކަމުގައި އަންހެނުން: ޒަމާނެއްގައި ބީރައްޓެހި، މިއަދު ދާއިރާގެ ރަނިން!

މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

"ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 2021-2023" ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން ބާއްވައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ޖޯޖް ކޯބިން ރައީސް ޞާލިޙާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ޖޯޖް ކޯބިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރާތެއް ކުރައްވައިފި

އީޔޫގެ އެހީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ 87 ފަރާތަކަށް ދީފި

ޝިޕިން ދާއިރާގެ ސްކޮލާޝިޕަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ތިން ރަށް ލިސްޓުން އުނިކޮށްފި