"ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމު 2021-2023"ގެ ފަސްވަނަ ސެޝަން ބާއްވައިފި

ކޯވިޑުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކުރި މީހުންނަށް އައިސީޓީ ދާއިރާގެ ކޯސްތަކެއް

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ޖޭޕީއަށް

ޑަބްލިއުޑީސީގެ ތިން ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ހުޅުވާލައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ފަންނީ ވަޒީފާތަކަށް 100 ބިދޭސީން ހޯދަނީ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް އެމްއެމްސީން ވަރކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރ ކުރާ ނޫސްވެރިންނަށް ޚާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް

މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޑަބްލިޔުޑީސީ ގޮނޑި ޕީޕީއެމްއިން ކާމިޔާބުކުރިކަން އިއުލާންކޮށްފި

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މައްސަލަ ޖެހުނު ދެ ވޯޓު އަލުން ގުނައިގެން ވެސް ނަތީޖާއަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ