ލޮކްޑައުންއާއިއެކު މާލޭގައި ތާށިވި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ޙާލު އެމްޕީ ހަސަން ބައްލަވައިފި

ވިއްސާރައިގައި ލިބޭ ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށް ގޮވާލައި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަޔަށް ބަހުސް ފަށައިފި

ނާއިބް ރައީސް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އިސްފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އިސްފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މާސްކާއާއި އަންގި ކޮންމެ ރަށަކަށް ފޮނުވާ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނަމޫނާ ދައްކަވައިފި

ނަސީމްގެ ދާއިރާގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް 200 މާސްކާއި އަންގި ފޮނުވައިފި

ސިއްޙީ ދާއިރާގެ %50އަކީ ނަރުހުން ، ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރުކުރަންޖެހޭ - ނަރސިންގ ކައުންސިލް

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާއި ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންއާއި އެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާ ނައިބު ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންއާއި އެ ދާއިރާގެ އިސްވެރިންނާ ނައިބު ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި