ރާއްޖޭގެ މަސް ދޯންޏެއް އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ހިފަހައްޓައިފި މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ޒައީމާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ދީލަތި އެހީއެއް! “ދާއިރާގެ ދިރުމަށް” ސްލޯގަން އާއެކު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ގައި ޞޮބާ ވާދަކުރައްވަނީ! ޔަމަނުން އެމެރިކާއަށް:

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ޕީއެންއެފަށް

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ޕީއެންއެފާ ގުޅިއްޖެ

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެންބަރު ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެ، ޕީއެންއެފްއަށް!

މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ޒައީމާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ދީލަތި އެހީއެއް! ހަމާސް ހަނގުރާމައިގައި ޒަޚަމްވި ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ ސިއްރު އަދަދުތައް އިސްރާއީލުގެ ނޫހަކުން ފަޅާއަރުވާލައިފި “ދާއިރާގެ ދިރުމަށް” ސްލޯގަން އާއެކު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ގައި ޞޮބ

ރައީސްގެ ޗައިނާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމާ ގުޅޭ މުހިއްމު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި ރާއްޖޭގައި ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް އުފެއްދުމާމެދު މަޝްވަރާކުރަނީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަންޓޭ ޕ

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި ރާއްޖޭގައި ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް އުފެއްދުމާމެދު މަޝްވަރާކުރަނީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަންޓޭ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ތަރައްގީގެ އެންމެބޮޑު މަޝްރޫޢު އިފްތިތާ

ރާއްޖޭގައި ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް އުފެއްދުމާމެދު މަޝްވަރާކުރަނީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަންޓޭ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ތަރައްގީގެ އެންމެބޮޑު މަޝްރޫޢު އިފްތިތާހު ކޮށްފި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކ.

ސަރުކާރުން އަޅާ ސޯޝަލް ހައުސިންތަކުގެ އިންސައްތައެއް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންނަށް

ނިޝާންގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ބޭނުންވަނީ ދީލަތި އެހީއެއް ކުއްލިއަކަށްވީ ބައްޔާއެކު ހިތްވަރުގަދަ ދިރިއުޅުން ހުއްޓުމަކަށް މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ހަމާސް ހަނގުރާމައިގައި ޒަޚަމްވި ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ ސިއްރު އަދަދުތައް އިސްރާއީލުގެ ނޫހަކުން ފަޅާއަރުވާލައިފި “ދާއިރާގެ ދިރ