ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަހަރު މެދުތެރެއިން ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާއެއް ބޭނުންވެފައި

އެހީދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް މުހިންމު: މިނިސްޓަރު

"ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ރުހޭނަމަ ޕީޕީއެމްއާ ވެސް ގުޅިދާނަން"

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރު ޑީއާރުޕީއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މެންބަރުން ތިބެނީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ސަބަބުން: މެންބަރު ނަޝީދު

އަލިފުށި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ވައްޑެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ

އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހޯދަން މަސައްކަތް ފަށައިފިން: ވައްޑެ

އަލިފުށި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ވައްޑެ އަތުކުރި އޮޅާލައިފި