ޑީއާރުޕީގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް އަތުން 1.3 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލި މީހެއްގެ ނަން އިލެކްޝްންސް އިން ބާތިލްކޮށްފި

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރަކަށް ވެލެޒިނީ ހުންނެވިހާ ދުވަހަކު ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލެއްވުން ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވެއްޖެ

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއެއްގައިހުރެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި

ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މުޖުތާޒުގެ ގަޔަށް ރީކޯ މޫސާ އަތްލެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ސުލޫކު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް މުޖުތާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް: ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނުކުންނެވުމަށް އަންގަވައިފި

ޑީއާރުޕީ އެކްޓިވިސްޓް ނާޒިމު ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޣަފޫރާ ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް: ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީގެ އެހެން މެންބަރަކަށް ދިނުމުން މުސްތަފާ ކޯފާގަދަވެ އަޑުގަދަކުރައްވައިފި

އިމްތިޔާޒަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑީއާރްޕީއާ ދެކޮޅަށް ފުލުސް އޮފީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި