ތިން ދާއިރާގެ މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ޝެޑިއުލްކޮށްފި

އުތުރު ދާއިރާގެ އަޑު އެހުން ނިންމާލައިފި

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބް ބާޠިލް ކުރަން ކޯޓަށް

އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާތިލް ކުރަން ކޯޓަށް

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަރީއަތް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އިންތިހާބު ބާތިލްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި