މައްސަލަ ޖެހުނު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އާދަމް ޝަރީފަށް ދީފި

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓު އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އަދި ނުދެން - އެމްޑީޕީ

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ފައިނޭންސް ސްކީމްތައް ތައާރަފުކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މީހުން ވެސް މަޖިލީހުގައި ތިބެން ޖެހޭ: އެމްޔޫ މަނިކު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މީހުން ވެސް މަޖިލީހުގައި ތިބެން ޖެހޭ: އެމްޔޫ މަނިކު

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މީހުން ވެސް މަޖިލީހުގައި ތިބެން ޖެހޭ: އެމްޔޫ މަނިކު

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މި އަހަރުގެ ބޮޑެތި ސުރުހީތައް

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މި އަހަރުގެ ބޮޑެތި ސުރުހީތައް

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މި އަހަރުގެ ބޮޑެތި ސުރުހީތައް

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މި އަހަރުގެ ބޮޑެތި ސުރުހީތައް