ހައްޖު އަދާކުރުމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ޕެންޝަން ފައިސާ އިން ހައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

ހައްޖަށް ދާ މީހުންނަށް ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށަނީ

ޕީއެސްއެމް ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަނީ

ޕީއެސްއެމްގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދަނީ

ހައްޖަށް ދާ މީހުންނަށް ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރުރަން ފަށަނީ

ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ހުކުމް ކުރުމަށް ދީދީ ފައިސާ ނެންގެވި ކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި

މަގުމަތިން ފެނުނު ފައިސާ ތަކެއްގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދަނީ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

ފައިސާ ދޫކުރަން ދިނީ ރަނގަޅު ލަފައެއް ނޫންނަމަ އެ ލަފާ އޭޖީއަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ: އުޝާމް