ފައިސާ އާއި ބާރު ދިނުމަށްފަހު ކަން ނުކުރާ ނަމަ ދެން ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކުރާނީ އަޅުގަނޑު: ރައީސް

ގެ ކުއްޔަށް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގި މީހަކު ދެ އަހަރަށް ޖަލަށް

ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތުވާތީ ބާރީ ފަނޑިޔާރުކަމުން ދުރުކޮށްފި

ލޭންޑިން ކްރާފްޓް ގަތުމަށް އެމްޕީއެލްއިން ދެއްކި އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދިވެސް ނުލިބޭ!

ދައުލަތުގެ ފައިސާ އާއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ ނަމަ އެކަން ސިއްރު ކޮށްގެން ނުވާނެ: ރައީސް

ފައިސާ ޗާޕުކުރާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ޑިލާރޫގެ ކުރިމަގާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ރައީސް ސާލިހު ރިޝްވަތާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ ފައިސާ ނެންގެވި ކަމަށް ޖާބިރު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

އޮންްލައިން ކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެގޮތް ހެދުމަށް ފެނަކަ، ތައްޔާރުވަނީ

ސީލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް ބަދަލުދޭން އެޗްޑީސީން ފަށައިފި

ދަރިވަރުންގެ އަތުން އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ