ބްރޯޑްކޮމްއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަވޭ - އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ބްރޯޑްކޮމް މެދުވެރިކޮށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

އީރާނުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ގަންނަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ގައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވަނީ

ފައިސާ ލިބެން ފެށުމުން އިބިލީސް ބުނާގޮތަށް ޚަރަދުކުރާނަމަ ލިބުން މަދުކުރައްވަވައިފާނެކަމަށް ބިރުވެތިވާންޖެހޭނެ!: މުފްތީ މެންކް

ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ސަލީމް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފި

އިތުރު އެއްވެސް ބުރައެއް ނެތި އެންމެ ގިނަ "ފައިސާ" ހިފައިގެން މަޙްޝަރަށް ދެވޭނެ މަގު

ކޯޓަށް ގޮސްގެން ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހޯދަން މީރާއަށް ބާރުދީ، ޓެކްސް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ފައިސާ ހޯދަން ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ސަރުކާރުން ކުރީ ކޮންކަމެއް؟: ޑރ.ޖަމީލް

ތިން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ބްރޯޑްކޮމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ