ބީއެމްއެލްގެ ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުން 6 މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްދެނީ

ބީއެމްއެލްގެ ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުން 6 މަސްދުވަހަށް ފަސްކޮށްދެނީ

ފައިސާ ނޫންތަކެތި އޭޓީއެމް ތެރެއަށް ނުލާން އެދެފި

ފައިސާ ނޫން އެއްޗެހި އޭޓީއެމް ތެރެއަށް ނުލާން އެދެފި

ފައިސާ ނޫން ތަކެތި އޭޓީއެމަށް ނާޅަން އެދެފި

ފައިސާ ނޫން އެއްޗެހި އޭޓީއެމް ތެރެއަށް ނުލާން އެދެފި

ބޭންކުތަކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރި މިންވަރު އިތުރުވީ ފައިސާ ޕްރިންޓު ކުރުމުން: އެމްއެމްއޭ

ގޮއިފުޅަފެހެންދޫ ގުޅުވައިލެވޭހާ ފައިސާ އެ ތިން ރަށުގެ ބަނދަރަށް ހޭދަކޮށްފި: ރައީސް

ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު ފައިސާ ނުދައްކާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޤާނޫނެއް

ފައިސާ ނޫން ތަކެތި އޭޓީއެމަށް ނާޅަން އެދެފި