ވަޅިން ބިރުދައްކައިގެން ފައިސާ ފޭރުނު މީހަކު ބަންދުކޮށްފި

ވަޅިން ބިރު ދައްކައިގެން ފައިސާ ފޭރުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ވަޅިން ބިރުދައްކާ ފިހާރައަކުން ފައިސާ ފޭރިގަތް މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ނެދަލެންޑްސްގައި ބައިސްކަލު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދެނީ!

މާކުރަތުން ތިޖޫރި ފަޅައި ފައިސާ ވަގަށްނެގި މައްސަލައިގައި 6 މީހުން ބަންދުކޮށްފި

މާކުރަތު ކައުންސިލާއި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަދި ކޯޓަށް ވަދެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގައިފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކްލަބުތަކަށް އެފްއޭއެމުން ފައިސާ ދެނީ

ގަމު ޕްރީ ސްކޫލު ފަޅާލާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

ކްލަބްތަކަށް މި އަހަރު ފައިސާ ދޭނީ ސަރުކާރުން، އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެފްއޭއެމުން

ޕީޕީއެމްގެ ދަރަންޏަކީ 8 މިލިއަން، ފައިސާ ދޫކުރުމުން ދައްކާނެ: އަދުރޭ