ޑިޒައިނަށް ބަދަލުގެނެސް ފައިސާ ހަމަޖެއްސިން، ނިމޭއިރު އެންމެ ހިތްގައިމު ޓަރމިނަލަށްވާނެ: ރައީސް

ސަރުކާރާ ހަވާލުވި އިރު އަޅާފައިވަނީ ވީއައިއޭގެ ބިންގާ، ޑިޒައިން ފުރިހަމަކޮށް ފައިސާ ހޯދީ މި ދައުރުގައި: ރައީސް

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދެވި ކަމަށާއި ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިމެމުންދާ ކަމަށް!

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފަލަސްތީނަށް ހަދިޔާކުރަނީ

ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް ފައިސާ ނުދައްކާ މީހުންގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނަށް ހިދުމަތްނުދޭން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި

ނިންމުން ބާތިލުކޮށް ފައިސާ ނުދައްކާ މީހުންގެ ނަން އާއްމުކުރަން ފެލިދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

އެމް-ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުން ބިލްގެ 10 ޕަސަންޓް އަނބުރާ ވޮލެޓަށް

އެއަރޕޯޓު މަޝްރޫޢަށް ފައިސާ ހަމަޖެހުނީ މި ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތުން: އަމީރު

ކާވެނީގެ ކުރިން ވެވޭ އެއްބަސްވުމުން އެކުގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ބެހުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބޭ!

ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަ މިވަގުތު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ: ސިވިލް ކޯޓް