އަތޮޅު ފިހާރަތަކުގެ ފައިސާ އަލުން ކައުންސިލްތަކަށް، ހެޔޮ ބަދަލެއް!

ހުޅަނގުން ހިފަހައްޓާފައިވާ އަފްޣާން ފައިސާ އެގައުމަށް ހޯދައިދިނުމަށް އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ

ކައިވެނި ހަފްލާއަށް ދިޔަ މީހުންނަށް ކާންދިނީ ހަދިޔާއަށް ފައިސާ ދިން ވަރަށް ބަލާފައި

4000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދައްކައިފި

4000 ފްލެޓުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ދޫކޮށްފި

4،000 ފްލެޓް އަޅަން ބޭނުންވާ ފައިސާ އިންޑިއާ އިން ދޫކޮށްފި

ތިން އަހަރު ވަންދެން ކުއްޔާއި ބިލުތައް ނުދައްކާ އުޅުމުން އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނަރީޝުގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ގޭގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ނަރީޝްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ކެޕިޓަލް މާކެޓުން އެސްއޯއީތަކަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ، ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުން ރަނގަޅު: ސީއެމްޑީއޭ

ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ނުދޭތީ، ބިރުދައްކައިގެން ފައިސާ ފޭރޭ މައްސަލަތައް ބަލަން އުދަނގޫ: ފުލުހުން