ކަރަންޓީން މުއްދަތަށާއި ޕީސީއާރަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ލަންކާ ރައްޔިތުންނަށް ޓިކެޓް ވިއްކަނީ

"ތިމަރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ލަސްވަނީ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތުމުން"

އިދިކޮޅު ޖޫރިމަނާ ކުރިއިރު ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭ: ޝިޔާމް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުން މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރި ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދަޢުވާ!

މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިލިއަނަކަ00ށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ފުލުހުން ހޯދައިފި

މަސްތުވާތަކެތި ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ބޭނުންކުރާނަމަ މަނީލޯންޑަރިންގެ ދަޢުވާ ކުރަނީ

ޑްރަގް ވިޔަފާރިން ލިބޭ ފައިސާ ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް މަނީ ލޯޑަރިން ދައުވާ ކުރަނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިން ހޯދާ ފައިސާ، އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާނަމަ، މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ކުރަނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރި ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރުންގެ ދައުވާ އުފުލައިފި