މާމެންދޫ ކޯޓު ފަލާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި!

މާމެންދޫ ކޯޓު ފަޅާލައި 13،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

މާމެންދޫ ކޯޓު ފަޅާލާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

މިގޮތަށް ހެދުމުން ދަރިންނަށް ފައިސާ ރައްކާކުރަން ދަސްވާނެ

ޕީޕީއެމްގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން މާދަމާ ފަށަނީ

އައި ފޯނު ވިއްކާމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގަމުންދާ ދެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

އައިފޯން ވިއްކާ ކަމަށްބުނެ މަކަރާއި ޙީލަތުން ފައިސާ އަތުލާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ފޯނު ވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޕީޕީއެމްއަށް ދޫނުކޮށް ހުރި ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމައިފި