އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތް: އޭސީސީގެ ރައީސް

ދައުލަތުން ގެއްލުވާލި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަގުޗާޓު އެކުލަވާލައިފި

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގޭނެ ނިޒާމެއްގެ ބޭނުންތެރިކަން ބޮޑު: އަމީރު

ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން އިހުލާސްތެރި މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މިސްކިތްތަކަށް އެހީވެވޭނެ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރުކުރި އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް އަންފްރީޒް ކޮށްފި

ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގައި ގެއްލުނު ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ގޮވައިލައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން އަހަރަށް ހާއްސަ ފައިސާ ފޮއްޗެއް!

ރައީސް ޔާމީން އެމްއެމްޕީއާރްސީ ފައިސާ ނެންގެވި ނަމަ މިހާރު ފެންނާނެ: އަދުރޭ

ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ގްރީން ފަންޑުން ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ