"ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ސާމާނު ހޯދުމަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަކެތި ހޯދުމަށް އޭރު އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން"

މަލަހިނި ކުޑަބަނޑޮހަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް: ހިސާން

ހިދުމަތް ނުހޯދާ ކޮޓަރިތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފައެއް ނުވާނެ: ހިސާން

އަގުބޮޑުކޮށް ގަނެވުނު ތަކެތީގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދައިފި

ފައިސާ ނެތުމުން ޑީޕޭ ނުގެންދަން ނިންމައިފި

އެންޑީއެމްއޭގެ އޮޑިޓު: ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ރިސޯޓަކަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދިން

އެންޑީއެމްއޭގެ އޮޑިޓު: ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ރިސޯޓަކަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދިން

އެންޑީއެމްއޭގެ އޮޑީޓާ ގުޅިގެން ފައިސާ ހަރަދުކުރަން ހުއްދަ ދިން ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި

ބޭނުން ނުކުރާ ކޮޓަރިތަކަށްވެސް އެންޑީއެމްއޭއިން ފައިސާ ދައްކާފައިވޭ: އޮޑިޓް

އެންޑީއެމްއޭ އޮޑިޓް: އެކޮމަޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި ނެގި ރިސޯޓަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވޭ