ޕެންޝަން ފައިސާ އިން ތަފާތު ބޭނުންތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާނަން: މުޢިއްޒު

އަޅުގަނޑަކީ ފައިސާ އަށް ވިކޭނެ މީހެއް ނޫންކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ ހަސަންއަަށް: ޝިޔާން

މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމެއްގައި ޕެންޝަން ފަންޑުން ވިޔަފާރި ފަށަން ފައިސާ ނެގޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަނީ

މީޑިއާތަކަށް ބަޖެޓުން ފައިސާ ދޭން މުއިއްޒު ވައުދުވެއްޖެ

ޕެންޝަން ފަންޑުން އެކި ބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ނެގޭ ގޮތް ހަދާނަން: މުއިއްޒު

ފައިސާ ނުގެއްލޭ، މަދުކަމަށް ދައްކަނީ 'ވިޔަ' ޕޯޓަލަށް ބަދަލުވެ އެ ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރަން ވަގުތު ހޭދަވުމުން: ލަންދޫ ކައުންސިލް

ފްލެޓަށް ވަންނަން ހަރަދު ކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދޭނަން: މުއިއްޒު

ރައީސްއަށް ވޯޓް ދޭން ފައިސާ ދީފައި ހުވާ ކުރުވަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ލަންދޫ ކަައުންސިލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް: "އެކައުންޓްތަކުގައި ފައިސާ ހަމަކަން ކަށަވަރެެއް ނޫން"

ކެމްޕޭން ފައިސާ އޮޑިޓްކުރުމަށް އީސީ ފުރިހަމައަށް ގާބިލެއްނޫން: އީޔޫ