ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދީ، ފައިސާ ފޭރިގެންފި

އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާން އިންޑިއާ މީހަކު 25،000 ރުޕީސް ދެއްކީ ފައިސާ ފޮތިން

ހިޔާނާތުގެ ނަގުދު ފައިސާ ލިބުނު 80 މީހަކު ހާމަކުރަން އެބައުޅޭ - އަދުރޭ

ހިޔާނާތުގެ ނަގުދު ފައިސާ ލިބުނު ފަރާތްތައް އާންމުކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން، ކަންބޮޑުވޭ: އަދުރޭ

މަސްވެރިންގެ އަތުން މިހާރު މަސް ގަންނަނީ ފައިސާ ދީފައި: މިފްކޯ

މިފްކޯ އާއި ބީއެޗްއެމްގެ ފައިސާ ފޭރުނު މައްސަލާގައި އަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސަމާލުވޭ! އާޔާގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ބަޔަކު ފައިސާ ހޯދަނީ

މަހުލޫފް ގެ ބޮޑު ސުވާލު އެފްއޭއެމްއަށް: ސަރުކާރުން ދެމުން ގެންދިޔަ ފައިސާ އެފްއޭއެމް އިން ދެނީ ކިހިނެއް؟

ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

މާލޭގައި ފިހާރައެއް ފަޅާލާ ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި