ނަރުދޫ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލް މެމްބަރު އަލީ ރިޒާ ދައްކަވައިފި

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލާ ހަވާލުވީ މެމްބަރު ރިޒާ

ނަރުދޫ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓްބިލް، ދާއިރާގެ މެމްބަރު ދައްކައިދެއްވައިފި

ނަރުދޫގެ ހުރިހާ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލު ދެއްކެވީ މެމްބަރު ޢަލީ ރިޟާ

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ވިޕްލައިން އެކުލަވާލައިފައި ވަނީ ވަރަށް ޚުދުމުޚުތާރުކޮށް: މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ވިޕްލައިން އެކުލަވާލައިފައި ވަނީ ވަރަށް ޚުދުމުޚުތާރުކޮށް: މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ފައިސާއަށްޓަކައި ބިދޭސީން ގިނަކޮށް، ގަނެ ވިއްކީ ރައީސް ޔާމީން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައި: މެމްބަރު އާޒިމް

ބޮޑެތި މަރުތަކާއި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ފުލުހުންގެ ތަހުޤީޤުގައި އަބަދުވެސް އުޅެނީ އެއްބައެއް: މެމްބަރު ސިރާޖު

ސަރުކާރުން ރިސޯޓްތަކަށް ލުއި ދޭއިރު ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ވާން ޖެހޭ: މެމްބަރު ސައުދު

ސަރުކާރުން ރިސޯޓްތަކަށް ލުއި ދޭއިރު ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ވާން ޖެހޭ: މެމްބަރު ސައުދު