ވެރިކަން ކުރަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލު ދަންނަ ބައެއް ނޫން: މެމްބަރު ޝިޔާމް

އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ޒިޔާދަށް ނޭގި އޭނާ އެމްއެންޕީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި!

ރައީސް ސާލިހް އިސްތިއުފާދެއްވަން ލަދުފުޅުގެން ހުންނެވި ކަހަލަ: މެމްބަރު ޝިޔާމް

އައިޓީއެފްސީގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ރާއްޖެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ލަފާދީފި

ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ފައިސާގެ މައުލޫމާތު އިންޑިއާއަށް ލިބުމަކީ މިނިވަންކަމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް: މެމްބަރު ސައީދު

ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ދޫކޮށްލައިފި

އެމްޑީޕީއާއެކު ދެގޮތެއްނުވެ، އަބަދުވެސް ދެމިހުންނާނަން: މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް

ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ހަގީގީ މައްސަލައަކީ ސަރުކާރުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން: މެމްބަރު ޝިޔާމް

ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުން ދެއްކީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ނަމޫނާއެއް: މެމްބަރު ޝިޔާމް

ނަހުލާއަށް އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް ތެރެއިން ކޮޅިގަނޑެއް، މި ފަހަރު މެމްބަރު ޝުޖާއުގެ ފަރާތުން؟!