ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމް މިނިވަންކުރަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ބައްޓަންކުރެވުނީމާ އެއީ ޑިމޮކްރަސީ: މެމްބަރު ލަތީފް

މެމްބަރު ޔާމީން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެ، އެމްޓީޑީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި

މެމްބަރު ޔާމީން އެމްޓީޑީ އަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ޖޭއެސްސީ އަށް ރައީސް ކަނޑައަޅާ މެމްބަރު ކަމަށް މަސްތޫރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ވެލިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިނުލައްވަން މެމްބަރު ޔާމިން ނިންމަވައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް މަސްތޫރު ހުސްނީ އައްޔަނުކޮށްފި

ޖޭއެސްސީ އަށް ރައީސް ކަނޑައަޅާ މެމްބަރު ކަމަށް މަސްތޫރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި