ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު މައުރޫފް ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ޑިމޮކްރެޓްސް އިން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ހުށަހަޅައިފި ނާޒިމްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ޑރ. އަދީލް ހަމަޖައްސަވައިފި ރައީސް ސޯލިޙްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް އަސްލަމް. މުއިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް މެމްބަރު ހުސައިން ހަމަޖައްސައިފި މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ލުބްނާނ

ރައީސް ސޯލިޙްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް އަސްލަމް. މުއިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް މެމްބަރު ހުސައިން ހަމަޖައްސައިފި ރިވެތި އަޚުލާގުގެ ވެރިއަކަށް ވެވޭނީ ރަނގަޅު އެކުވެރިންނާއެކު އުޅެގެން: ޚުތުބާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމަށް މެޑަމް ފަޒުނާ ގޮވާލައްވައިފި މަގުބޫލު ލި

ނާޒިމްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ޑރ. އަދީލް ހަމަޖައްސަވައިފި މުއިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް މެމްބަރު ހުސައިން ހަމަޖައްސައިފި ރިވެތި އަޚުލާގުގެ ވެރިއަކަށް ވެވޭނީ ރަނގަޅު އެކުވެރިންނާއެކު އުޅެގެން: ޚުތުބާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމަށް މެޑަމް ފަޒުނާ ގޮވާލައްވައިފި

ރައީސްގެ ރަނިން މޭޓަކަށް މެމްބަރު އަސްލަމް ހަމަޖައްސަވައިފި

މުއިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް މެމްބަރު ހުސައިން ހަމަޖައްސައިފި

މުޢިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް މެމްބަރު ހުސެއިން މުޙައްމަދު ހަމަޖައްސައިފި

މުއިއްޒުގެ ރަނިން މޭޓަކީ މެމްބަރު ހުސައިން

ޝިހާބާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމް ޖޭޕީއަށް!

މެމްބަރު ނާޒިމް އާއި ޝިހާބު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކޮށްފި