ކަންކަން ނުވެ ހުރީ މިނިސްޓްރީތަކުން ބާރުތައް ހިފަހައްޓާފައި ހުރުމުން: މެމްބަރު ނިޔާޒް

މެމްބަރު އީސަގެ ތުހުމަތުތަކެއް ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުން ފާޑުކިޔުމާއި ނުރުހުން ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ނިޔާޒަށް

މެމްބަރު ހުސެއިންގެ ބައްޕަ އަވަހާރަވެއްޖެ

މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިންވެސް 241 ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކޮށްފި

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކުރިނަމަވެސް ގޯތި ދޫކުރުމުގަ ދަތިތަކެއް އެބަހުރި: މެމްބަރު ނިޔާޒް

މެމްބަރު ލަބީބް އަދި އާޒިމް އަލުން 241 ކޮމެޓީއަށް ހަމަޖައްސައިފި

މެމްބަރު ހައިތަމަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ދަރިން ލިބިވަޑައިގެންފި

މެއި6 ގެ ހަމަލާއާއި ގުޅޭ އައު މަޢުލޫމާތެއް މެމްބަރު ބޮންޑެ ހާމަކުރައްވައިފި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި