ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބިލް ތަސްދީޤް ކުރުމުގެ ކުރިން ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރީޓީ އުފައްދަން ޖެހޭނެ: މެމްބަރު ސަލީމް

ކޮވިޑް19: މެމްބަރު އީސަ އެކަހެރިކޮށްފި

ޕްރައިމަރީ ކޮންޓެކްޓަކަށްވެ މެމްބަރު އީސަ އައިސޮލޭޝަނަށް

ޕޮޒިޓިވްވި މުވައްޒަފާ ބައްދަލުވުމުން މެމްބަރު އީސަ އައިސޮލޭޝަންއަށް

ޕޮޒިޓިވްވި މުވައްޒަފާ ބައްދަލުވުމުން މެމްބަރު އީސަ އައިސޮލޭޝަންއަށް

މެމްބަރު އީސަ ފައްސިވި މީހަކާ ބައްދަލުވެގެން އައިސޮލޭޝަނަށް

ޕޮޒިޓިވްވި ސްޓާފްގެ ޕްރައިމަރީ ކޮންޓެކްޓަކަށް ވާތީ މެމްބަރު އީސަ އެކަހެރިކޮށްފި

ކޮވިޑަށް ފައްސިވި މީހެއްގެ ޕްރައިމަރީ ކޮންޓެކްޓަކަށްވެ، މެމްބަރު އީސަ ހޯމް ކަރަންޓީނަށް!

ޕްރައިމަރީ ކޮންޓެކްޓަކަށްވެ މެމްބަރު އީސަ ހޯމް ކަރަންޓީނަށް

ޕޮސިޓިވްވި މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފާއި ކޮންޓެކްޓުވެގެން މެމްބަރު އީސަ އައިސޮލޭޝަނަށް