މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝާޑު ފިޓްވެ ހިކުނު ސަބަބަކީ މިއީ އިރުތިޝާމުގެ ތަފާތު ޓުވިޓެއް! ވާޖިދްހާންގެ މަރަށް ދުވަސްތަކެއް ވީފަހުން އަނބިމީހާ ބޮޑު ސިއްރެއް ހާމަކޮށްފި! ދިވްޔާގެ މަރާއެކު އޭނާގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ!

ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަން ނަމަ، މިހާ ހިސާބަކަށް ނުދިޔައީސް: މެމްބަރު އަހުމަދު

މަގުބޫލު ލިޔުންތައް ވާޖިދްހާންގެ މަރަށް ދުވަސްތަކެއް ވީފަހުން އަނބިމީހާ ބޮޑު ސިއްރެއް ހާމަކޮށްފި! ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝާޑު ފިޓްވެ ހިކުނު ސަބަބަކީ މިއީ ދިވްޔާގެ މަރާއެކު އޭނާގެ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ! އިރުތިޝާމުގެ ތަފާތު ޓުވިޓެއް!

ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން ނިޔާވެއްޖެ

ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ލަކުޑި ސޭޓް ނިޔާވެއްޖެ

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލް މެމްބަރު ސުއޫދާ އެމްޕީއެލް އިން ވަކިކޮށްފި

"އީސީ ޝަރީފު"އޭ ގޮވައިގެން މަޝްހޫރުވި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ސުއޫދާ އެމްޕީއެލުން ވަކިކޮށްފި

މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގައި ދެ ކުޅިވަރު މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

އިންސާފު ލަސްވުމަކީ ނާއިންސާފު: މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން

ސްރީލަންކާ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ލަންކާގައި ވަޅުލަން ރާއްޖެއިން ގޮވާލަންޖެހޭ: މެމްބަރު އާމިރު