ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް 26 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އާދަމް މަނިކާއި އަސްވާން އައްޔަންކުރައްވައިފި

ރިޝްވަތު ހިފިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފަރެސްމާތޮޑާ މެމްބަރު މުއްތޮލިބާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

މެމްބަރު މުއްތޮލިބު މިރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހަސަން ލުތުފީ ވީހާ އަވަހަކަށް އައްޔަންކުރުމަށް ޕީއޭ އިން ގޮވާލައިފި

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް 21 ބޭފުޅަކު، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރު ކަމަށް 57 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު އާއިޝަތު ވެލެޒިނީ، ފަނޑިޔާރުން ބަދުނާމްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ބުނެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފި

އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ވަނީ އަޅުގަނޑާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައި: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު

ގާނޫނަކުން ދީފައިވާ ބާރެއް، ގާނޫނަކުން ބަދަލު ގެނެސް އެހެން ގޮތަކަށް ތަރުތީބުކުރުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފުކަމެއް ނޫން: މެމްބަރު ނަޝީދ