މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުމަތީގެ ބައެއް ހާދިސާތައް ހިނގައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުމަތީގެ ބައެއް ހާދިސާތައް ހިނގައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑު ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ހޮޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން: މޫސުން ގޯސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ