މާދަމާއިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް 72 ގަޑިއިރަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ

ކުރިއަށް އޮތް 72 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ -މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެ، ވިއްސާރަކުރާނެ: މެޓް

މާދަމާއިން ފެށިގެން 72 ގަޑިއިރަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް

ގައްބެ ހުވަދޫ ކަނޑު ހުރަސް ކުރަން މޫސުން ތަނެއް ނުދިން

މޫސުން ގޯސްވުމުން ގައްބެ ބްރޭކެއް ނަގައިފި

ވައި ހެޔޮވަރު، މޫސުން ރަނގަޅު، މާދަމާ ފުރަން ގައްބެ ތައްޔާރު

ވައި ހެޔޮވަރު، މޫސުން ރަނގަޅު، މާދަމާ ފުރަން ގައްބެ ތައްޔާރު

ވައި ހެޔޮވަރު، މޫސުން ރަނގަޅު، މާދަމާ ފުރަން ގައްބެ ތައްޔާރު

ވައި ހެޔޮވަރު، މޫސުން ރަނގަޅު، މާދަމާ ފުރަން ގައްބެ ތައްޔާރު