މޫސުން ލަފާކުރުމުގައި ކުށް ނުހެދުމަށް ކިމް ޖޮންގ އުން ގޮވާލައިފި

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: މެޓް އޮފީސް

މޫސުން ގޯސްވުމުން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

އެމްއެޗު 370 ވެއްޓުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ސަރަހައްދުގެ މޫސުން އަނެއްކާ ވެސް ގޯސްވަނީ

ކަނޑަށް ވެއްޓި ގެއްލުނު ބޯޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ބޯޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިިފި

ބޯޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މޫސުން ގޯސްވެގެން ހުއްޓާލައިފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މުރްސީގެ ޝަރީއަތް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމުން މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ފަސްކޮށްފި