ދުވަހުގެ މޫސުން: ދެކުނަށް ވިއްސާރަ، މެދަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ، އުތުރަށް ރަނގަޅު

ދުވަހުގެ މޫސުން: ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ

ދުވަހުގެ މޫސުން: ދެކުނުގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ

ދުވަހުގެ މޫސުން: ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެއަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ – އުތުރަށް ރަނގަޅު

ދުވަހުގެ މޫސުން: ދެކުނުގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މެދުރާއްޖެއަށާއި ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މެދުރާއްޖެތެރެއަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ވިއްސާރަކުރާނެ

ހަތް އަތޮޅަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފި

މެދު ރާއްޖެތެރެއަށް މޫސުން ގޯސް، ވައިޓް އެލާޓު ނެރެފައި

މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި