މޫސުން ގޯސްވެ، ހުވަދު އަތޮޅާއި އައްޑު އަތޮޅާ ދެމެދަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

ދުވަހުގެ މޫސުން: މެދު ތެރެއާއި ދެކުނަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ، އުތުރަށް ރަނގަޅު

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ސަރަހައްދަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މާލެ ސަރަހައްދަށް މިއަދު މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ- މެޓް އޮފީސް

މިއަދު މާލެއަށް މޫސުން ރަނގަޅު، މާދަމާ ވިއްސާރަ ވެދާނެ: މެޓް

މިއަދުވެސް މާލޭ ސަރަހައްދަށް މޫސުން ގޯސްވުން އެކަށީގެންވޭ : މެޓް

މޫސުން

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތީ ރައްޔިތުންނާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން