މޫސުން ގޯސްވެ، ހއ. އަތޮޅުން ދ. އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ފ. އަތޮޅުން ގދ. އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ތިލަދުންމަތިން ފެށިގެން ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ހުދު ސަމާލު!

މޫސުން ގޯސްވެ މާލެއާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ގެތަކަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ، ހއ. އަތޮޅުން ތ.އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް، ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު!

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ، އޮރެންޖް އެލަރޓް ނެރެފި