މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވެ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް!

މޫސުން ގޯސްވެ، ދެ ބޯޓެއް ފަރަށް އަރައިފި

މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވެއްޖެ، މުޅި ރާއްޖެއަށް ވަައިޓް އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވެ، ރާއްޖޭޣެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވެ، މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ފެރީ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ ބޮޑުބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވެ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފެރީ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި