މޫސުން ގޯސް، ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދަ އެރުން އެކަށީގެންވޭ: މެޓް

ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މިރެއާ ހަމައަށް މޫސުން ގޯސް

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ، އުދަ އެރުން އެކަށީގެންވޭ

މޫސުން ގޯސްވެ، މ އަތޮޅުން އައްޑޫ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ބޮޑު ސަރަހައްދަށް ހުދު އިންޒާރު ނެރެފި

ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ ފޯކައިދޫ ޓީމަށް މާލެ ނާދެވުމުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ފަސްކޮށްފި

އީދު ޗުއްޓީއަށް އަތޮޅުތަކަށް ދިޔަ މީހުން މޫސުން ގޯސްވެ މާލެ ނާދެވިފައި

ކުރިއަށް އޮތް ދެދުވަހު މޫސުން ވަރަށް ގޯސް

ކުރިއަށް އޮތް ދެދުވަހު ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ