މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ހުޅުވުން އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ތަންނުދިނުމުން ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުން މިމަހުގެ 19އަށް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވާނެތީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުން، ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުވުން މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި

މިއަދާއި މާދަމާވެސް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ، ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުން މާދަމައަށް ފަސްކޮށްފި

މިއަދާއި މާދަމާ ވެސް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ، ހޯރަފުށީ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި

މޫސުން: ކ.އަތޮޅާއި މ.އަތޮޅާ ދެމެދަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފި