ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު އުތުރާއި މެދުރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ

މޫސުން ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ވަރަށް ބަނަ، ވާރޭ ވެހޭނެ، ވައި ގަދަވާނެ

މޫސުން ވަރަށް ގޯސް. އުތުރަށް ޔެލޯއެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވެ، އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް ދުވަހެއް، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސްވެ، ބ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލުނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ދެސަރަހައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި