މޫސުން ރަނގަޅު، މެންދުރު ފަހު ގުގުރުމާއެކު ކެރީގެ އަސަރު ކުރުން އެކަށީގެންވޭ

ސަމާލުވޭ! އަދިވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ

މޫސުން ގޯސް، ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތައް ސަމާލުވޭ!

މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ކަނޑު ދަތުރުކުރުވުމުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސް އިރު މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ!

ސަމާލުވޭ، މިއަދު ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސް!

މޫސުން ގޯސްވެ، ނައިފަރުގައި ގެއްލުންވި ގެތަކަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެހީ ވަނީ

މޫސުން ގޯސްވެ، ވޭލް ސަބްމެރިންގެ ޑޮކްގެ ފައްތިޔާ ކަނޑައިގެން ހިނގައްޖެ

އައްޑޫއަށް މޫސުން ރަނގަޅުވެ، އީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފި

ސަމާލް! ސަމާލް! ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ