ހަރުކަށި ފިކުރު އުފެދުނީ މައުމޫން ޢިލްމުވެރިންނަށް އަނިޔާ ދިނުމުން: ޑރ.އިޔާޒް

ހަރުކަށި ފިކުރު އުފެދިގެން އައީ މައުމޫން، އިލްމުވެރިން ޖަލަށް ލުމުން – އިޔާޒް

ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު އުފެދިގެން އައިސްފައިވަނީ މައުމޫން ސަރުކާރުގައި – ޑރ. އިޔާޒް

ފަނޑިޔާރުކަން ނުކުރެވޭނޭ ބުނެ ދައްކާ ބައެއް ހުއްޖަތަށް ބަލާނަމަ، އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާއެއްވެސް އަދައެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫން

އައްނިސާ އަދި އަލްބަޤަރާ ސޫރަތުގެ އެވިދާޅުވާ ދެއާޔަތުގައި އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމާބެހޭ ވާހަކައެއް ނެތް: މައުމޫން

އަންހެނުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައެއް ނެތް: މައުމޫން

ގުރުއާނާއި ސުންނަތުން ހަރާމްކޮށްފައި ނުވާ ކޮންމެ ކަމެއް ހުއްދަ ވާނެ - މައުމޫން

ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ތަފާތުކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ހުއްދަވާނެ ކަމެއް ނޫން: މައުމޫން

އެމްއާރްއެމްގެ އެއްބާރުލުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް މައުމޫން، ރައީސް ސޯލިހަށް އަރުވައިފި

ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް މައުމޫން ބައްދަލުކުރައްވައިފި