ޢާންމު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖެޓީވީން ކުރާ މަސައްކަތަށް ސާބަސްދެން: ރައީސް މައުމޫން

ލަންކާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުން: މުނައްވަރާ އެއް ގަލަކަށް މައުމޫން

މައުމޫން އެދިލައްވަނީ ހަށިތައް އަންދާނުލަން ލަންކާ ސަރުކާރުގައި ދަންނަވަން

ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މުސްލިމުން ވަޅުލައިދިނުމަކީ ދީނި ކަމެއް ނޫން: މައުމޫން

ލަންކާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުމަކީ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް ތާއީދުކުރުން: މައުމޫން

ލަންކާގައި މަރުވާ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ރާއްޖެ ގެންނަ ނަމަ އެއީ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކަންކަމަށް ތާއީދުކުރުން: މައުމޫން

މުނައްވަރުގެ ސިފަ ކުރުމަށް މައުމޫން ތާއީދުކޮށްފި

ކޮވިޑުގައި މަރުވާ ލަންކާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލައިދިނުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްނޫން: މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި ވަޅުލައިދޭނަމަ އެއީ މުސްލިމުންނާމެދު ލަންކާއިން އަމަލުކުރާ ގޮތަށް ތާއިދުކުރުން: މައުމޫން

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުމަށް މައުމޫން ދެކޮޅު!