ޔާމިން ހުންނެވީ ޖަލުހުކުމެއްގަ، އިންތިޚާބެއްގަ ވާދަ ކުރެވިގެން ނުވާނެ: މައުމޫން

2023 ގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް މައުމޫން

ނަފުރަތުގެ ބިލަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭ ބިލެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫން

ޔާމިންގެ ހުކުމް އޮއްވާ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެ: މައުމޫން

އެއްވެސް މީހަކު މާރަފައެއް ނުވާނެ: މައުމޫން

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖެއަކު ޖާގައެއް ނެތް: ރައީސް މައުމޫން

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއް ނެތް: ރައީސް މައުމޫން

ރާއްޖޭގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ޖާގައެއް ނެތް: ރައީސް މައުމޫން

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ރާއްޖޭގައި ޖާގައެއްނެތް: ރައީސް މައުމޫން

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖެއަކު ޖާގައެއްނެތް: ރައީސް މައުމޫން