ލޮޖިސްޓިކްސް ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ- މައުމޫން

ޒަހާ ހާޒިރުކުރުމުގެ ނާކާމިޔާބީއާއެކު، ކޯލިޝަނުން މައުމޫން ބޭރުކުރަން ޖާބިރު ނުކުންނަވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަން ރައީސް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށި ކުރޭ: މައުމޫން

ޕޮޒިިޓިވްވާ މީހުންނާއި މަރުވާ މީހުން ގިނަވަމުން ދާއިރު ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ: ރައީސް މައުމޫން

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރުމަށް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ކޮވިޑް-19: ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރުމަށް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރުމަށް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި