އެމްއާރްއެމްގެ ޒައީމްގެ މަގާމަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި

އެމްއާރްއެމްގެ ޒައީމުކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި

އެމްއާރްއެމްގެ ޒަޢީމުކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރިމަތި ލައްވައިފި

އެމްއާރްއެމްގެ ޒައީމްގެ މަގާމަށް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި

އެމްއާރްއެމްގެ ޒައީމަކަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި

އެމްއާރްއެމްގެ ޒައީމަކަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި

އެމްއާރްއެމްގެ ޒައީމްގެ މަގާމަށް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި

އަލުން ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ދާކަށް އެމްއާރްއެމުން އެއްބަހެއް ނުވަން: މައުމޫން

އަލުން ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް ދާކަށް އެއްވެސް އިރަކު އެއްބަހެއް ނުވަން: ރައީސް މައުމޫން

ދުންޔާ މައުމޫން އެމްއެންޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި