އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން: މައުމޫން

އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރާކަށް ނުޖެހޭ: މައުމޫން

އުމުރަށް ބަލައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މީހާ ދޫކޮށްލިއިރު، ރައީސް މައުމޫން ލީ ޖަލަށް!

ކުޑަކުއްޖާ ރޭޕްކުރުން މައުމޫން ސިފަކުރެއްވީ ޖަނަވާރުގެ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރުމަކީ ޖަނަވާރުންގެ އަމަލެއް: މައުމޫން

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރުމަކީ ޖަނަވާރުންގެ އަމަލެއް: މައުމޫން

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދޭންޖެހޭ: މައުމޫން

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރުމަކީ ޖަނަވާރުންގެ އަމަލެއް: މައުމޫން

2 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ޖަނަވާރުންގެ އަމަލެއް ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައިސިނާ ޑައިލޮގްގައި ފާރިސް މައުމޫން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ