ޤާސިމް އަނބިކަބަލުން ވަޒީރުކަމަށްލުން ސިފަކުރެވެނީ ޖޯކެއް ގޮތުގައި - އުމަރު ނަސީރު

ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ވެރީން އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ނަގަނީ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކާ ދުރުކުރުމަށް : އުމަރު ނަސީރު

މިއޮތީ އަޅުގަނޑު ނަންބަރު، މެސެޖް ކުރައްވާ – އުމަރު

މަރުގެ ތަޙުގީގުތަށް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް އިތުބާރު އެބައޮތް - އުމަރު ނަސީރު

ޝައުގުވެރިކަމެއް މަޖިލީހަކަށް ނެތް، އަމާޒު ސީދާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް: އުމަރު ނަސީރު

ފިތުނަ އުފެއްދުމުން އެއްކިބާވުމަށް އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ގޮވާލައްވައިފި

އުމަރު ނަސީރަކީ ޔާމީންގެ ޕަޕެޓެއް - އަދީބުގެ އަންހެނުން

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވާލީ އަދީބު، އެ ހަގީގަތް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ- އުމަރު

ދެމަފިރިން އެއްވަރަކަށް ސިޔާސީވީމަ ލިބޭ ގެއްލުން ވަކިންބޮޑު - އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

އަދީބަކީ ޣައްދާރެއް، އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައިނަމަ ދޭނީ މަރުގެ އަދަބު – އުމަރު