ގައުމު މިދާ މިސްރާބު ބަދަލުނުކޮށްފިނަމަ އެންމެން ރަހީނުވާނެ ދުވަސްވެސް އަންނާނެ: އުމަރު

ސަފާރީގައި ހިނގި ރޭޕްގެ މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް އުމަރު ނަސީރު ގޮވާލައްވައިފި

ސަފާރީ ރޭޕް މައްސަލަ: އަދުލުވެރިކަމަށް ކަނާއަތުން ވާއަތް ކަޑާލަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެކަން ކުރަން ޖެހޭނެ - އުމަރު

އުމަރު ނަސީރުގެ ލިޔުމެއް: ކޮވިޑްގައި ގޯސް ލަފާކުރުންތައް ގިނަ!

އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހުރިހާ ޓެކްސް އަކުން މިންޖު ކުރެވޭނެ - އުމަރު

ފުލުހުންނާމެދު ނަފްރަތު އުފައްދަނީ އެކްޓިވިސްޓުން ރުއްސަން: އުމަރު

ފުލުހުންނާމެދު ނަފްރަތު އުފައްދަނީ އެމްޑީޕީ ދެ ފެކްޝަނުގެ ކޯޅުމުގެ ތެރެއިން: އުމަރު

އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި މާބަނޑު މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން ޖެހޭ ދަތުރު ހިލޭ ކޮށްދެވޭނެ - އުމަރު

އުފަންވާ ކުދިންނަކީ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ހަދަންޖެހޭ: އުމަރު

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިން ރައުޔަކީ "ތުން މެޓައެއް": އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު