ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކުގައި ސޫދާންގެ ކުރީގެ ރައީސް އުމަރު އަލްބަޝީރާ ސުވާލުކޮށްފި

ރައީސް ޞާލިހުގެ އަގު ވައްޓާލަން މަޖިލިސް ރައީސް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން - އުމަރު

ހަދިޔާއަށްވުރެ ބޮޑަށް މުހިންމީ ޤައުމު - އުމަރު ނަސީރު

އުމަރު ނަސީރުގެ ސެކިއުރިޓީ އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރަން ފުލުހުން ނިންމައިފި

އާއިލީ ވެރިކަން މިއަދު މައްސަލައަކަށް ނުވި: އުމަރު

އުމަރު އެމްޑީޕީއަށް: އެމްޑީޕީން އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކީ އާއިލީ ވެރިކަމުގެ ވާހަކަ، މިއަދު މިޖެހުނީ ކޮންތާކުތޯ

އާއިލީ ވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާފައި މިޖެހުނީ ކޮންތާކު: އުމަރު

ދީނީ ހަރުކަށި މީހުން ތިބީ ހަމައެކަނި މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައެއް ނޫން: އުމަރު

ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ނުރައްކަލަކަށް ނުވެ އޮތީ ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ހެޔޮ ނަސޭހަތުގެ ސަބަބުން: އުމަރު

ހަރުކަށިމީހުން ތިބީ ހަމައެކަނި މުސްލިމުންގެ ތެރެއަކު ނޫން: އުމަރު