ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި ކުރުމަށް، މުއިއްޒުގެ މަސައްކަތް ކުރާތީ، 10 އަހަރު ފަހުން، ކޮލި މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު އެމްއޭސީއެލްގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި

ސައިކަލެއްގެ ޕޮކެޓުގައި އޮތް މޯބައިލް ފޯނެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހޯދަނީ މި ސަރުކާރުން 3.5 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބިލު ދައްކައިފި އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި ދާއިރާއެއްގެ މަޖިލިސް ޓިކެޓު, އުމަރު ނަސީރުގެ ރަނިންމޭޓަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މަޖިލީހަށް ވާދަކުރާ 6

އެމްޑީޕީގެ ވާދަވެރި ދާއިރާއެއްގެ މަޖިލިސް ޓިކެޓު, އުމަރު ނަސީރުގެ ރަނިންމޭޓަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި މަޖިލީހަށް ވާދަކުރާ 6 އަންހެން ކެންޑިޑޭޓުން ހިތަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް އިންޑިއާއިން މަސް ދޯނިތަކަށް އެރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހާމަކުރަންޖެ

ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ އުމަރު މަނިކު ޕީއެންސީ އަށް

ފަލަސްޠީނު އެ ހާލުގައިވަނިކޮށް އުފާފާޅު ކުރެވިގެން ނުވާނެ: އުމަރު ނަސީރު

ފަލަސްތީނު އެހާލުގައި އޮއްވާ ހަވާ އަރުވާ އުފާފާޅު ކޮށްގެން ނުވާނެ: އުމަރު

ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އިލްޔާސް، އުމަރު، ފާރިސް، ނާޒިމް އަދި ޒަމީލް ޖޫރިމާނާކޮށްފި

އިލްޔާސް، ފާރިސް، އުމަރު، ނާޒިމް އަދި ޒަމީލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އިލްޔާސް، އުމަރު، ނާޒިމް، ފާރިސް އަދި ޒަމީލް 20،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މި ވެރިކަމުގަ ޑުރަގާ ގޭންގު ކުށުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން: އުމަރު