ދަރިއަކު ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތަށް، ދައުލަތުން އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެ: އުމަރު

އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލެވޭނީ ޖެހިލުންކުޑަ ވެރިޔަކަށް: އުމަރު

އަޅުވެތިވި ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ދިވެހީން ކާމިޔާބު ހޯދީ ދުޝްމަނުންނާ ހަނގުރާމަ ކޮށްގެން: އުމަރު

މިނިވަންކަމަށް ޓަކައި ހަނގުރާމަކުުރުމަށް ދިވެހީން ފަސްނުޖެހޭނެ: އުމަރު

ޔާމީން އިތުބާރު ކުރައްވާ ބަޔަކު ޕާޓީ ތެރެއަކު ނެތް، ކުރީ ސަފުގައި ތިބީ ޓިކެޓު ބޭނުންވާ މީހުން: އުމަރު

ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކީ ޝާހިދު: އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ރައީސް ސޯލިހަށް ވޯޓު ދިނީ މޮޅުވެގެންނެއް ނޫން، ޗޮއިސްއެއް ނެތިގެން: އުމަރު

ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެއްސުމަކީ ދައުލަތަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ނޫން: އުމަރު

އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި: އުމަރު

ޔާމީނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަނބިކަނބަލުން އިންތިހާބަށް ނެރުން: އުމަރު