އަލީ ވަހީދު ފުރުވާލީ ސަރުކާރުން ބިރުން: އުމަރު

ހަތުރުން މިތުރުންނަށް ބަދަލުވާ ސީޒަން އަތުވެއްޖެ: އުމަރު

ވެރިކަން ދީފިނަމަ ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލާނަށް: އުމަރު ނަސީރު

ސަރުކާރުން ދަނީ އަމިއްލަ އަށް ކަށްވަޅު ކޮންނަމުން: އުމަރު

މިފަހަރުގެ ގަދަ ހިފުމުގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދާނީ ރައީސް ސޯލިހު: އުމަރު ނަސީރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނީ އަޅުގަނޑު: އުމަރު ނަސީރު

ޑްރަގުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނީ އަޅުގަނޑު: އުމަރު

އެމްއޯސީގެ ރައީސްގެ މަޤާމުން ޢަލީ އުމަރު ނަން ނަގައިފި

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ވެރިންނަށް ހީވަނީ އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓަކީ ޝޮޕިންމޯލެއް ކަމަށް: އުމަރު

އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ބޭނުމިއްޔާ ރައީސްކަން ހަވާލު ކުރޭ: އުމަރު