އެމްޑީޕީ އަކީ ވެރިކަން ކުރަން ދަންނަ ބައެއް ނޫން: އުމަރު

149 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ނުކުރުމުން ދައްކައިދެނީ ގާނޫނުތަކުގެ ބާރު ކެނޑިފައިވާ މިންވަރު: އުމަރު

ޑްރަގް ވިއްކާ މީހުންގެ މޫތަށް ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ފުންކޮށް އެބައޮތް: އުމަރު

ޑްރަގް ޑީލަރުންގެ މޫތައް ދައުލަތުގެ ތެރެއަށް ފައިބާފައިވާ ފުންމިން ފެނިއްޖެ: އުމަރު

އަދީބު ހިންގި ޢައިރު ޤާނޫނީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވަން ފައިރޫޝް އެހީވި: އުމަރު

ޝިޔާމް ކުރީ އާންމުކޮށް ކުރާ ކަމެއް، ދައުވާ ކުރެވިގެން ނުވާނެ: އުމަރު

ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ޝިޔާމަށް ދައުވާ ކުރެވިގެން ނުވާނެ: އުމަރު

ވެރިންގެ ޖީބު ބޮޑުވެ މަސްވެރިން ނިކަމެތި ވެއްޖެ: އުމަރު

24 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މީހާ ދޫކޮށްލީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: އުމަރު

މަސްތުވާތަކެތިން ގައުމު ސަލާމަތްކޮށްދޭނަން، މިއީ ނުގުޑާނެ ވައުދެއް: އުމަރު