އެމްޑީއެން މައްސަލަ ތަހުޤީގުކޮށް ނިމެންދެން ސީޕީ ހަމީދު ވަގުތީގޮތުން މަގާމުން ދުރަށްދާންޖެހޭ: އުމަރު

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުގައި ހަމީދު ހުރެ އެމްޑީއެން މައްސަލަ ބެލުން ފުށުއަރާ: އުމަރު

އެހެން ދީންތައް ރާއްޖެ އަޔަނުދިނުމަށް ބަނދެފަހުރި ވާތައް ގެންދަނީ ކަނޑަމުން: އުމަރު

އެމްޑީއެން އުވާ ނުލައިފި ނަމަ ފުރައްސާރަ އާންމުވާނެ: އުމަރު

އެހެން ދީންތަކަށް ޖާގަ ނުދޭން ބަނދެފައިވާ ވާތައް އަންނަނީ ކަނޑަމުން: އުމަރު

ލާދީނީ ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: އުމަރު

ލާދީނީ ފިކުރާ ދެކޮޅަށްވެސް ބޮޑެތި ގާނޫނު ހަދައި އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: އުމަރު

ލާދީނީ ފިކުރާ ދެކޮޅަށްވެސް ގާނޫނޫ ހަދަން ޖެހޭ: އުމަރު

އިންޑިޔާއިން ދޭ ހަދިޔާއާއެކު އެޤައުމުގެ ސިފައިން ރާއްޖެ ނުފައިބާނެކަމުގެ ޔަގީން ދެއްވާ: އުމަރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭ ވަރުގެ ސާބިތުކަމެއް އެއްވެސް ވެރިއެއްގެ ފަރާތަކުން ނުފެނޭ: އުމަރު