އުމަރު، "އިލްމުވެރީންގެ ގުޅުމު"ގެ މެންބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ޑިމޮކްރަސީއާއެކު ރާއްޖޭގައި މީހުން މެރުންވީ އިތުރު: އުމަރު

އުމަރު ވިދާޅުވީ ޑްރަގް ހުއްޓުވަން ހުޅަނގުގެ މޮޑެލްތައް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ ކަމަށާއި ދެން ތަންފީޒް ކުރަން ޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީއާ ކަމަށް

ހުރިހާ ގޭންގެއް ރޫޅާލާނަން: އުމަރު

ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ހުރިހާ ގޭންގެއް ރޫޅާލާނެ: އުމަރު

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ބޭނުން ވަނީ ފުލުހެއް: އުމަރު

ވެރިއަކަށް ގެންނަންވީ ފުލުހެއް، އެއީ އަޅުގަނޑު: އުމަރު

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ބޭނުން ވަނީ ފުލުހެއް: އުމަރު

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އުމަރު ޒާހިރު އިމާރާތަށް ބަަދަލުކޮށްފި

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީވެސް އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާަތަށް ބަދަލުކޮށްފި