އިސްލާމީ ތައުލީމު ފުޅާކުރުމަކީ ވައުދެއް: އުމަރު

ސާނިއާ-ޝުއައިބު ވަކިކުރާކަށް ނޫޅެން: އައިޝާ އުމަރު

ފޯޅަވަހި ލިބިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުކަން ގެއްލިދާނެ: އުމަރު ނަސީރު

ނޮވެމްބަރު 3 ފާހަގަކުރަން އުމަރު ނަސީރު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

އުމަރު ކާފައަކަށްވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ހުންނެވި ނަމަ، އުމަރު ޒާހިރު ރޭ ހުންނަވާނީ މަގުމަތީގައި: މައުމޫން

އުމަރު ޒާހިރަކީ އުޒުރު ނުދައްކަވައި، ކަންކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ބަތަލެއް: ނާއިބު ރައީސް

ފުލުހުންނަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ ގާނޫނު ހިންގާލަން ނުކެރޭ މައްސަލަ: އުމަރު

ދައުލަތުން ވައްކަންކުރާ މީހުންގެ އަތް ކަނޑާނަން: އުމަރު

ފާސިގަކު ގެންނަ ޚަބަރެއްގެ ތެދުދޮގު ނުބަލައި އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ފަތުރައިގެން ނުވާނެ: އުމަރު