ޑީއެންއޭ ފިޔަވާ ހުރިހާ ޕާޓީއެއް ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގައި ޖެހިފައި: އުމަރު

ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި ޖެހިފައި ނުވަނީ ޑީއެންއޭ އެކަނި: އުމަރު

ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ގައުމު ބަދަލުކުރާނަން: އުމަރު

ޔާމީނަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލަން ނުކެރުނަސް އަޅުގަނޑަށް ކެރޭނެ: އުމަރު

އެއްވެސް މީހެއްގެ ފަހަތަކަށް ނާރާނަން: އުމަރު

އެންޑީއޭ އުވާލައި އުފައްދަންވީ ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް އެޖެންސީއެއް: އުމަރު

އުމަރު ދޫކުރައްވައި ދުންޔާވެސް އެމްއެންޕީއަށް

ދުންޔާވެސް އުމަރު ކައިރިން ދުރަށް ގޮސް ނާޒިމް ޕާޓީއަށް!

ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ނުކެރޭނަމަ ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވާ: އުމަރު

ރައިވަރުގެ ގަވައިދު އެކުލަވައިލެއްވި ކަމަށް ބުނެވޭ އެދުރު އުމަރު މާފަތްކަލޭގެފާނު