ކަނޑުން ބައެއް ދޫކޮށްލަން ރައީީސް ނިންމެވީ، ޣައިރު ޤާނޫނީ ނިންމެވުމެއް: އުމަރު

ދެން އަންނަ ވެރިކަމެއްގައި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ދޫކޮށްލި ބައި ހޯދާނެ: އުމަރު ނަސީރު

ދިވެހި ކަނޑު ގަތީ ގަތީ އިންޑިއާއިން, ސަރުކާރު އޮތީ އިންޑިއާގެ އުނގުގައި: އުމަރު

ރާއްޖެއިން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް ގަތީ އިންޑިއާއިން: އުމަރު

ރަޖިސްޓްރާގެ ނިންމުން ފަޑިޔާރުންގެ މަޖިލިހުގައި އިސްތިއުފާނު ކުރާނެ: އުމަރު

އުމަރު ހުށަހެޅުއްވި ޗާގޯސް މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ސާފްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އަލީ އުމަރު

ސާފްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އަލީ އުމަރު

ސާފްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އަލީ އުމަރު އިންތިހާބުކޮށްފި

ސާފްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އަލީ އުމަރު އިންތިޚާބުކޮށްފި