ވޯޓާސް ލިސްޓް ޗެކުރަން ބޭނުން، ރަނގަޅު ލިސްޓެއް ނަމަ ސޮއިކުރާނަން: އިއްތިހާދު

އިއްތިހާދު ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ގޮތް ކިޔޭނެ: އިބޫ

އިއްތިހާދު ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ގޮތް ކިޔޭނެ: އިބޫ

މައުލޫމާތު ލީކުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން: އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

ކެންޑިޑޭޓު ނުދެއްކެނީސް އިއްތިހާދު އޮޔާދަނީ؟

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: އިއްތިހާދު ކާގޯ އިންސާނީ އެހީއާއިގެން ރަމަޟާންމަހުކުރާ ފުރަތަމަ ދަތުރަށް ފުރުން

ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: އިއްތިހާދު ކާގޯ އިންސާނީ އެހީއާއިގެން ފުރަތަމަ ދަތުރަށް ފުރުން

އިހްތިޖާޖު މި ކުރަނީ މަޖުބޫރުވެގެން، ހުއްޓާ ނުލާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން: އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

އަރީފު ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް، މިހާރު ދޫކުރޭ: އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

އަރީފު ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް، މިހާރު ދޫކުރޭ: އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު