''ސަރުކާރުން'' އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ ދެމީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު ރޫޅާލަން: ޕީޕީއެމް

'ގެއްލުނު' ކަނޑާއި ޗާގޯސް ވެސް ހޯދާ؛ ނޫނީ ރައީސަށް ދައުވާކުރާނަން: އިއްތިހާދު

މާދަން އޮންނާނީ ސުލްހަވެރި ޖަލްސާއެއް، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުކަމެއް ނުހިންގާނެ: ކަނޑު ވިއްކުމާ ދެކޮޅު އިއްތިހާދު

ގާސިމް ދެކޮޅު ހެދިޔަސް ޗާގޯސް އެއްވުމުގައި ޖޭޕީގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވާނެ: އިއްތިހާދު

ރައީސް ސާލިހްގެ ވެރިކަން ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް އިއްތިފާގުވަން: އިއްތިހާދު

އަލް އިއްތިހާދު އެއްވަރުވެ، އަލް ނަސްރު މޮޅުވުމުން ލީގުގެ ފޯރިގަދަ ވެއްޖެ!

މިހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ހުށަހަޅާނެ: ފޯޅަވަހި އިއްތިހާދު

ޝާހިދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދަން ސޮއި ހަމަވެއްޖެ: ފޯޅަވަހި އިއްތިހާދު

އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމަށް ސިޓީން މަސައްކަތްކުރަނީ

އަލް އިއްތިހާދު އަތުން ބަލިވެ ލީގުގެ އެއްވަނަ މަގާމު ގެއްލުމުން ރޮނާލްޑޯ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި!