ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް

ސިއްރު ހެކީގެ މައްސަލައިގައި ހައްލު އޮތީ ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކުން ނުވަތަ މަޖިލީހުން: އަބްދުﷲ ޝައީދު

ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ނަމުގައި ޖޭއެސްސީ އިން ހިންގަނީ ޖަރީމާތަކެއް - ޑރ.އަބްދުﷲ ދީދީ

"އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެ"

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ރާބިއު އައްޔަންކޮށްފި

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަނިކޮށް މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ވާހަކަ ދައްކަވައި، މެންބަރު ސިރާޖަށް ކީރިތިކުރެއްވިއްޖެ

ޖަލުގައި ނިޔާވި މަރުހޫމް އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެންބަރު ސިރާޖު ކީރިތިކުރައްވައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ލޯޔަރު ސިރާޖު މަޖިލީހުގައި ކީރިތި ކުރައްވައިފި