އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އަބްދުﷲ ގާޒީ ގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޖޭއެސްސީން އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޕީ.ޕީ.އެމް ޕްރައިމަރީ: އަންހެނުންގެ ޓިކެޓު ކާމިޔާބުކުރީ މަރިޔަމް ސަޢީދާ އަދި ރަޝީދާ އަބްދުﷲ!

ޕީ.ޕީ.އެމް ޕްރައިމަރީ އަތޮޅު ރައީސް: މީދޫ ފޮށިން ކުރި ހޯދީ އަބްދުﷲ ރަޝީދު!

7 ފެބްރުއަރީ 2012: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް .....

ފިސްތޯލަ ދީފައި ފުލުހުން މަގުތަކަށް ނެރެން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ގޮވާލައިފި

ޕްރައިމަރީގައި ނާކާމިޔާބުވުމުން އަބްދުﷲ ޖާމިޢު އަމިއްލަ ގޮތުން މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރަނީ