މެމްބަރު އަމީތު އަދި އަބްދުﷲ ވެސް ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އަމީތް އަދި އަބްދުﷲ އަހުމަދު ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

އާޒިމާގެ ސުވާލު: އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ކާކު؟

ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމުން، އާޒިމާގެ ސުވާލަކީ އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ހައްޔަރަށް ޒިންމާވަނީ ކާކުތޯ؟

އަބްދުﷲ ގާޒީ ރަހީނު ކުރި މައްސަލައިގައި ނަޝީދު ކުށްވެރިނުވާކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ޢުމަރު އަބްދުﷲ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލަނީ

އަދި ނުނިމޭ، ޕީޖީ ބިޝާމް ބޭރުކުރެވޭނެ: އަބްދުﷲ

ޕީޖީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ހުށަހަޅާނަން: މެމްބަރު އަބްދުﷲ

ޕީޖީ ބިސާމްގެ މައްސަލަ އަދި ނުނިމޭ، ބޭރުކުރާނަން: އަބްދުﷲ

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން އައިޖީއެމްއެޗް އަދި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި