ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވި ބޭފުޅަކަށް އަބްދުﷲ މުއާޒް

"މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކުރެވުނީ އެއް ތުހުމަތެއް، އަބްދުﷲ ސައީދަށް ވެސް އިންސާފު ލިބެން ޖެހޭ"

ކޯލިޝަން އިހްލާސްތެރި ނިޔަތެއްގައި ތިބުން މުހިއްމު: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

ކޯލިޝަން އިހްލާސްތެރި ނިޔަތެއްގައި ތިބުން މުހިއްމު: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކޯލިޝަން އިޚުލާސްތެރި ނިޔަތެއްގައި ތިބުން މުހިންމު: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

މަޖިލިސް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކޯލިޝަން އިހްލާސްތެރި ނިޔަތެއްގައި ތިބުން މުހިއްމު: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

ގާސިމަށް ޔާމީން ކުރައްވާ ތައުރީފު ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

ފޮރިން މިނިސްޓާރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި!

ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ރައީސް ޔާމީނަށް: ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ގާސިމް ކަމަކު ނުދިޔަ