އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސަސްޕެންޝަން ދެމި އެބައޮތް - ޖޭއެސްސީ

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަށް ކުރި އަމުރަށް އަމަލު ނުކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރުނަސް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސަސްޕެންޝަން ދެމި އެބައޮތް: ޖޭއެސްސީ

އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑު ކުރަން ނިންމި ނިންމުން ދެމި އެބައޮތް: ޖޭއެސްސީ

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ދީދީއާ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާ މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަމުރު ކޮށްފި

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑު ކުރުމުން އޭޖީގެ މަރުޙަބާ ޖޭއެސްސީ އަށް

ޖަމީލް، ރައީސް ނަޝީދަށް: ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކީ ބަދަލު ހިފުމެއްތަ؟