މުސްލިމުންގެ ތެރޭގަ މިއުޅޭ ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހުން ރަސޫލާ (ޞޢޥ) ގެ ޒަމާނުގަ އުޅުންނަމަ، އުޅޭނީ އަބްދުﷲ ބިން އުބައްޔުގެ ޖަމާޢަތުގަ: ޝެއިޚް އާދަމް ނިޝާން

އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބްރޫނާއީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބްރޫނާއީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު، އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އާސް އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޖެނީވާއަށް ވަޑައިގެންފި

އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސްވިޒްލޭންޑަށް ވަޑައިގެންފި

ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ސުވިޒަލޭންޑަށް ވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ކަންތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަޑުއުފުލާނެ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ

ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި