އެހެން ޤަޢުމުތަކުން މަރުވާ މީހުން ރާއްޖެ ގެނެސް ވަޅުލާންޖެހޭ ޝަރުޢީ މަސްލަޙަތެއް ނެތް: ޝެއިޚް އަބްދުﷲ

ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން ލަންކާގައި ނިޔާވާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލާންޖެހޭ ޝަރުއީ މަސްލަހަތެއް ނެތް: އަބްދުﷲ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲ އާއި މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަން ފަށައިފި

ގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސަރުކާރުން "އެމްޑީއެން" މައްސަލަ ހަދާފައޮތީ ކޮމެޑީ ކޮންސެޓަކަށް: އަބްދުﷲ

ދީނަށް ފުރައްސާކުރާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތެއް ނެތް: އަބްދުﷲ

އައްޑޫ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ އަލީ މަރާލި މައްސަލައިގައި މީހަކު 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ކެމިކަލް1ތައް މެނޭޖްކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި: ޑރ. އަބްދުﷲ ނަސީރު

ގޭމްގެ ރައީސަކަށް ކާނި އަބްދުﷲ، ސައުދުﷲ އަނެއްކާވެސް އެސްޖީއަށް

ގޭމްގެ ރައީސަކަށް އަބްދުﷲ ނަޝީދު