އަބްދުﷲ ޔާމީނޭ ޑޯނިއަރ އެކޭ... ތިއީ އޮޅުވައިލުމެއް!

ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގެންފި

ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މައްސަލައެއްގައި ޑރ. ޒިޔާދު އާއި އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް އޭސީސީން ދައުވާކުރަނީ

ގޭމްގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލީ ކާނި އަބްދުﷲ އެކަނި

ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

ހިޔާ ފްލެޓުން އެއްވެސް ފްލެޓެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ކުރީގެ އެމްޕީ އަބްދުﷲ އަހުމަދު އާއިލާއިން ބުނެފި

ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދުގެ އާއިލާއަށް ފްލެޓް ލިބުނުކަމަށް ބުނެ "ރާއްޖެ ޓީވީ" އިން ހެދީ ދޮގު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގެދޮރާއި މުދާ ދައުލަތަށް ނަގާނެތަ؟

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ޑރ އަބްދުﷲ މައުސޫމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް އައްޔަންކުރައްވައިފި