އަބްދުﷲ މަރުވި ކަމަކަށް އަދިވެސް ނުބުނޭ: އާއިލާ

އަބްދުﷲ މަރުވުމަކީ ހިތާމައެއް: ސީޕީ

މަރުވުމުގެ ކުރިން އަބްދުﷲ މެޔަށް ތަދެއް އެރި، ފުލުހުން ބުނީ އެކްޓް ޖައްސަނީ ކަމަށް: އާއިލާ

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުން ބޮޑީކެމެރާ ބޭނުމެއް ނުކުރޭ

އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވި ހާދިސާގެ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގަން ގޮވާލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ހައްޔަރު ކުރި ފުލުހުން ބޮޑީ ކެމެރާ ބޭނުންނުކުރޭ: ފުލުހުން

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ އަބްދުﷲ މަރުވީ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ މުޒާހަރާ ކުރަނީ

އަބްދުﷲ މަރުވުމުގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް އޮތްތޯ ބަލަން މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަންގަވައިފި

ސަޕްލައި ޗެއިންގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް: އަބްދުﷲ ޝާހިދު