އަބްދުﷲ ގާޒީއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ސިފައިންގެ ކިބައިން އެދުނީ ފުލުހުން އެދުމުން: ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު

އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް އެނބުރި ޑީއާރުޕީއަށް

ފެކްޝަން އުފެދިފައިވާ ޕާޓީއަކާއެކު މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް ޑީއާރްޕީއަށް

އަބްދުﷲ ޣާޒީ އާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އެންގީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާކަމަށް ފުލުހުން ބުނުމުން: އަފީފް

"ނުފޫޒު ގަދަ ހުރަހެއް" ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް ވެސް ނަން އަނބުރާ ގެންދަވައިފި

ކާނަލްއަށް ފަހު "ނުފޫޒުގަދަ ހުރަހެއް" ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ބުނެ އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމްވެސް ނަން އަނބުރާ ގެންދަވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލާގައި ތޮލްހަތު އެޗްއާރުސީއެމް އަށް ހާޒިރުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ އެކަހެރިކުރީ ޑިފެންސުން: ނަޝީދު

އަބްދުﷲ މުހައްމަދު އެކަހެރިކުރުމަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނިންމުމެއް: ނަޝީދު

ރާއްޖެއާއި ބެހޭގޮތުން އެންމެ ނުބައި ތަސައްވުރެއް ފަތުރަނީ އަބްދުﷲ ޝާހިދު: ރިޔާޒް