ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް 42 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އަބްދުﷲ އަލީ ރިޓަޔާކުރައްވައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓް ހާމަކުރާނީ ތަހުގީގް ނިމުމުން

ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދިވެސް ނުލިބޭ، ފުލުހުން ޖަވާބެއް ނުދޭ: އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ އާއިލާ

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ނަތީޖާ އަދިވެސް ނުލިބޭ، އާއިލާގެ ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސް ވަޅުލައިފި، ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ނަތީޖާ އަދި ހާމައެއް ނުކުރޭ

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސް މިއަދު ޖަނާޒާ ބާއްވަނީ

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީން ބަލަނީ

އާއިލާގެ ނުރުހުމުގައި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމަށް ފޮނުވާލައިފި