އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހައިކޯޓުން އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ހުކުމުގައި ބާތިލުކުރި ސިއްރުހެކީގެ ބައި އުނިކުރަން ޕީޖީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައިކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފި

އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް މިނިވަންވެއްޖެ

ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނާއި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ އަބްދުﷲ އަދީބުގެ ސްލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ތިލަފަތަށް ވޯޓު ދިނުމުން ވާނެގޮތް މަދަނީ އަބްދުﷲ ކިޔައިދެއްވައިފި!

ރައިޒީނާ ޑައިލޮގްގައި ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ތަގްރީރު ކުރައްވާނެ

ފުރަތަމަ އަންހެން ކޮންސިއުލާ ޖެނެރަލަކަށް އައިމިނަތު އަބްދުﷲ

ބޭރުގައުމެއްގައި ހުންނަވާ ފުރަތަމަ ދިވެހި ކޮންސުލް ޖެނެރަލް އަކަށް އާމިނަތު އަބްދުﷲ އަންޔަން ކުރައްވައިފި