އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަނީ

އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ލިބޭނީ ގާސިމަށް- އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް އިންތިޚާބު ނާކާމިޔާބުވީ ރައީސް ޔާމީން އެ ޕާޓީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުން- އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

އަފްރާޝީމް އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލާގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ އިތުރުކަމެއް ނެތް: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު

އަފްރާޝިމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ އާ މައުލޫމާތެއް ނެތް: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

އުސްތާޛު އަބްދުﷲ ސާދިގުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ފޮތެއް ނެރެފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޖަރުމަނަށް ފުރާ ވަޑައިގެންފި

ވަގުތު ޕޯލް: ފޮނަދޫ ދާއިރާ - އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވީ ޕީ.އެން.ސީ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ، ވާދަކުރައްވަނީ އެމްޑީޕ މޫސާ ސިރާޖް

ވަގުތު ޕޯލް: ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ - އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވީ ޖޭޕީގެ އަބްދުﷲ އަހްމަދު، ވާދަކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީ އަބްދުﷲ ސަނީފް

ވަގުތު ޕޯލް: ދާންދޫ ދާއިރާ - އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބުނީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ، ވާދަކުރައްވަނީ ޕީޕީއެމްމުހައްމަދު މުއީން