ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ޖޭއެސްސީއާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުމެއް މާދަމާއަށް ތާވަލްކޮށްފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދާމެދު ކަރެކްޝަނާއި ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އިހުމާލުވެފައި: އެޗްއާރްސީއެމް

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ ރިޕޯޓް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާ ހިއްސާކޮށްފި

ދައުވާކުރެވެން ނެތް ކަމަށްބުނެ، ޕީޖީ ފޮނުވައިލި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް މަރު ކޮމިޝަނަށް

ޖަލު ޙުކުމެއްގައި ހުއްޓާ މަރުވި އަބްދުﷲ އާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށްފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓު މަރުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށްފި

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްދެެވެން ނެތް: ޕީޖީ

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ޕީޖީ އޮފީސް

ނިޔާވި އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުގެ މައްސަލާގައި ޑޮކްޓަރުން އިހުމާލުވި - އެޗްއާރްސީއެމް

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އެދުމުގެ މަތިން ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކޮށް، އޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓެއް ދޫކޮށްފި