ތިން ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު އއ. ހޮސްޕިޓަލަށް ކަރަންޓް ދީފި

މާއުނގޫދޫ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަލާކުވެ، ކަރަންޓް ހިދުމަތް ކެނޑިއްޖެ

މަންޑޭލާގެ ގެއިން ފެނާއި ކަރަންޓް ކަނޑާލަން އޮޅުމަކުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

އައްޑޫގައި ކަރަންޓް ކަނޑާލުމުން ގުޅައިދޭ އަގު ބޮޑެއް ނުކުރޭ: ފެނަކަ

އައްޑޫގައި ކަރަންޓް ކަނޑާލުމުން ގުޅައިދޭ އަގު ދެ ގުނަ ބޮޑުކޮށްފި

ކަރަންޓް އަލުން ގުޅުން 50ރ. އަށް ބޮޑުކޮށްފި

ކަރަންޓް، ފެން، ނަރުދަމާ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް!

ކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަ ބައްތިތަކެއް އުތުރު ބަނދަރުގައި ހަރުކޮށްފި

ކަރަންޓް އުފައްދާ ސާމާނުގެ ފެންވަރު ބަލަނީ

އައްޑޫގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި