ކަރަންޓް ބިލް ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކުގެ ބިލްތައް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ދައްކައިދޭން ހަމަޖައްސަނީ

ކިނބިދޫގައި ކަރަންޓް ނެތި ހަފުތާއަކަށްވުރެ ގިނަ ވެއްޖެ

ޕަވަ ގްރިޑަކުން ބައެއް ރަށްތައް ގުޅުވާލައިގެން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކަރަންޓް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި

މިއަދު މުޅި މާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑުން: ކަރަންޓް ކެނޑުނީ އެންމެ ބޮޑު ދެ ޖަނަރޭޓަރު ފެއިލްވެގެން

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2008: ގާސިމުގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާ ހިތަދޫގައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ބަޔަކު ފުރާޅަށް ގާއުކައި، ހޯލުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައި ހަމަނު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޖަލްސާ ހިތަދޫގައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ބަޔަކު ފުރާޅަށް ގާއުކައި، ހޯލުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގައިފި

މީހުން އާބާދުވާއިރު، މާމެންދޫގައި ކަރަންޓް ނެތުމުގެ ޝަކުވާ އިތުރުވާން ފަށައިފި

ބަޖެޓް ޖަލްސާ: ސްޓެލްކޯ އިން މިހާރު ކަރަންޓް ޔުނިޓެއް ވިއްކަމުން ގެންދަނީ 1.16ރ.ގެ ގެއްލުމާ އެކު: ޝުކޫރު

ރައްޔިތުންގެ ކޮމެޓީއަކުން އިންޖީނުގެ ހިންގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ނޮޅިވަރަމަށް ކަރަންޓް ދީފި

ހދ. ނޮޅިވަރަމު ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު ރަށުން ކަރަންޓް ކަނޑާލައި އިންޖީނުގެ ހިސޯރުކޮށްފި