ކިނބިދޫގައި ކަރަންޓް ނެތްތާ ހަފުތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ގަޑިއެއް ހާއިރަށް މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ރޭ މެންދަމުން ފެށިގެން ކިނބިދޫން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި!

މާލެ ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް ބޮޑުގިރި ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށްދޭން ނިންމައިފި

ކަރަންޓް ބިލުގައި ފިއުލް ސާ ޗާޖުގެ ހިމެނުން ވަގުތުން ހުއްޓައިލަން ގައުމީ ޕާޓީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ކަރަންޓް ބިލް ނުދައްކައިގެން ހުޅުދުއްފާރު ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ އިން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ކުޑަރިކިލުގެ ސަރުކާރު ބައެއް ތަންތަނުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް: ކަރަންޓް ތެލުގެ ސާ ޗާޖު ކަނޑާލައި ދިނުމަށް ގޮވައިލާ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ތެޔޮ ނުލިބިގެން ލ. ފޮނަދޫން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި