ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ ހުޅުމާލެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

އެމްޑީޕީ ޖަހަގަތަކަށްވެސް ކަރަންޓް ބިލް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކަރަންޓް ކެނޑުނީ ކޭބަލަކަށް ގެއްލުން ވެެގެން، ވަގުތުން މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކަރަންޓް ދީފި

''މާލޭ ގެއެއް ތެރެއިން ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ކަރަންޓް ކޭބަލް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހެއް''

ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ހައިވޭ ސޯލާ ޕެނަލުން އޮގަސްޓްގައި ކަރަންޓް އުފައްދަން ފަށާނެ

ހައިވޭއާއި ހުޅުމާލޭގައި ހަރުކުރާ ސޯލާ ޕެނަލްތަކުން އޮގަސްޓްމަހު ކަރަންޓް އުފައްދަން ފަށަނީ

ހުޅުމާލެ ފޭސް2ގައި ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން ކުރިޔަށް

މާދަމާ ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާދަމާ ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ޗައިނާގެ އެހީގައި ޕާކިސްތާނުން ނިއުކްލިއާ ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ކާރުހާނާއެއް އަޅަނީ