ކ. ގުރައިދޫ ކަރަންޓް ވިއުގަ ރަނގަޅު ކުރުމަށް 800 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް

ކަރަންޓު ކެނޑުނުތާ ތިން ދުވަސްވީއިރު ވެސް ޕާކިސްތާނުގެ ސިޓީތަކަށް އެއްކޮށް ކަރަންޓް ނުދެވޭ

ވެރިކަމަށް އައި އިރުވެސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކަރަންޓް ލިބޭކަމެއް ރައީސް އިބްރާހިމް ހަނދާނެއް ނެތް!

ކަރަންޓް ވިއުގައި އަޕްގްރޭޑެއް ހިނގާތީ މިއަދު ކަރަންޓު ހިނގައިދާނެ

ކުނިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ވިއުގައިގެ އަޕްގްރޭޑެއް ދާތީ ބައެއް ދިމާއިން ކަރަންޓް ދާނެ

ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރާތީ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން މާދަމާ ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރާތީ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން މާދަމާ ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ

މާދަމާ މައްޗަންގޯޅީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ