އަޖުމަ ބެލުމަށް ސިންގަޕޫރަށް މެލޭޝިޔާއިން ކަރަންޓް އެކްސްޕޯޓްކުރަނީ

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ގުރައިދޫގެ ގޭގައި ރޯވީ ކަރަންޓް ޝޯޓަކުން: ކައުންސިލް

މައި ކޭބަލަކަށް ގެއްލުން ލިބި މާފަންނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

އަދާރަން ރަންނާޅި ރިސޯޓުގައި ބިދޭސީއަކު ކަރަންޓް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

އަދާރަން ރިޒޯޓުގައި މީހަކު ކަރަންޓް ޖެހި މަރުވި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަންފަށައިފި

ބޮޑު އިންޖީނެއް ހަލާކުވެއްޖެ، ކަރަންޓް ވީހާވެސް މަދުން ބޭނުންކުރޭ!

އަލިފާން ރޯވީ ކަރަންޓް ޝޯޓަކުން ކަމަށް ބެލެވޭ، ފިހާރައަށް ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް

މައިޒާންތަކާއި ގުދުރަތީ ވެށީގެ މުހިންމުކަން ކަރަންޓް ކެނޑުމުން އެނގިއްޖެ

ހައިވޯލްޓޭޖްގެ މަސައްކަތެއްކުރަން މާދަމާ މުޅި ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ