ހޫނު މޫސުމާއި ރޯދަމަހާ އެއްވުމުން ކަރަންޓް ބިލަށް ބާރު ބޮޑު

ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ކަރަންޓް ދަށްވާ މައްސަލައިގަ މަކުނުދޫ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖަށް

މި ރަމަޟާން މަހުވެސް އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓް ހިލޭ

މި ރަމަޟާން މަހުވެސް އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓް ހިލޭ

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ބްރިޖުމަތިން ގުޅާލައިފި

2 އަަހަރުތެރޭ 180 މެގަވޮޓް ކަރަންޓް އަތޮޅުތެރޭގައި އުފެއްދޭ ވަރުކޮށްފިން: ރައީސް

ވޭތުވެދިޔަ 72 އަހަރުގެ މާޒީއަށް ބަލާއިރު މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 2 އަހަރު ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފައިވޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބޮޑު އިންޖީނު މައްސަލަޖެހި، ކަރަންޓް ވީހާ ވެސް މަދުން ބޭނުންކުރަން އެދިއްޖެ

ހޮނުގުގުރީގެ އަޑާއެކު އޭދަފުށި ފިތްކަނޑައިގެން! ގޭގެއިން ކަރަންޓް ކެނޑި، ކަރަންޓް ސާމާނުތައް ހަލާކު