މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލަށް ލުއިދެއްވަން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ސްޓެލްކޯއިން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި! ދެން ބިލް ކުރާނީ ކުޑަކުރެއްވި ރޭޓަށް!

މިސްކިތުގެ ކަރަންޓް ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓަށް ބަދަލުކުރުމުން ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިވާނެ: ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ

ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓް ދޭ މިސްކިތްތަކަށް ވެސް ދެން ބިލް ކުރާނީ ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓުގައި: އެމްޑީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލު ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓުގައި ދައްކާގޮތަށް ލުއިދޭނަން: ރައީސް

މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަނީ

މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަނީ

މުޅި އައްޑު އަށް އަލުން ކަރަންޓް ދީފި

މުޅި އައްޑޫ އިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

​ދުވާފަރުން ކަރަންޓް ކެނޑި އެތައް އިރެއް، ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

ކަރަންޓް ކެނޑުނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން: ސްޓެލްކޯ