އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކުގައި ރޯވީ ކަރަންޓް ޝޯޓެއްވެގެން

ލ. ގަން ކަރަންޓް ވިއުގައިން، ތެލުން އެކަނި ދުވާލަކަށް 18 މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާ ވާނެ: ފެނަކަ

"އަލިފާން ރޯވީ ކަރަންޓް ޝޯޓެއް ވެގެން"

ކަރަންޓްބިލް ނުދެއްކޭތީ ކަރަންޓް ކަނޑާލުމުން ހުޅުމާލޭގަ ޢާއިލާއެއް ކަނުއަނދިރީގަ! އެދެނީ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމަށް!

އޭދަފުށިން މިއަދު ދެ ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

އިންޖީނުތައް ހުއްޓި ތިނަދޫގައި ކަރަންޓް ނެތި ހަތް ގަޑިއިރު

ތިނަދޫން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ އިންޖީނުގޭގޭ ސަރކެޓެއްގެ މޮޑިއުލްއެއް ޙަލާކުވެގެން - ފެނަކަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ބާރަށް ކުރިއަށް! މަރޮށި ހެލްތް ސެންޓަރުގަ ކަރަންޓް ނެތްތާ 3 ދުވަސް!

ލ. ގަމުގެ ކަރަންޓް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލައި، ސަރަހައްދީ އިންޖީނުގެއަކުން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ގަޑިއެއްހާ އިރުތެރޭގައި ކަރަންޓް ލިބޭނެ