ގްރޭޓާމާލެ ގްރިޑް ސާކިޓްގެ ދެވަނަ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ

ގަޑިއެއްހާ އިރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މުޅި މާލެއަށް މިހާރުވަނީ ކަރަންޓް ދެވިފައި: ސްޓެލްކޯ

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ: ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން

ގްރޭޓަރ މާލެ ގްރިޑް އެނަރޖައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާއިރު ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ

މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓު ވިއުގަ އެނަޖައިޒް ކުރުމަށް މި ހަފްތާގެ ހަތަރު ދުވަހެއްގައި ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ

މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ގުޅާލައިފި

މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ގުޅާލާ ޓެސްޓް ކޮށްފި

މާލެ-ހުޅުމާލެ ކަރަންޓް ވިއުގަ މާދަމާ ގުޅާލަނީ

ފައިނުގެ ކަރަންޓް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބޮތްކެއް ދިއްލައިގެން އުޅޭ މީހެއްގެ ކަރަންޓް ބިލަށް 2.5 ލައްކަ