ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާތީ ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން އަނެއްކާވެސް ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މިއީ ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލައިގައި ދައްކަން ލިބުނު މޮޅު ބަހަނާއެއް

އިންޖީނަށް މައްސަލަ ދިމާވެ މާކުރަތުގައި ކަރަންޓް މަދު ސާމާނު ބޭނުން ކުރަން އަންގައިފި

ދިއްދޫގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ފެނާއި ކަރަންޓް މީޓަރުތައް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މާކުރަތުގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް މިރޭ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ: ކައުންސިލް

ސޯލާ ޕެނަލްތަކާއެކު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގެ ކަރަންޓް ބިލް 7،000 ރުފިޔާއަށް ކުޑަވެއްޖެ!

ކަރަންޓް ޚަރަދުކުޑަ ތަކެތި ދިވެހި ބަހުން ލޭބަލްކުރަނީ