އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކަރަންޓް މަސައްކަތް ބީލަމަށް

ފެނަކައިގެ ޚިދުމަތާއެކު، ކަރަންޓް މީޓަރު ޓެސްޓުކުރުމަށް އެންމެ ފަރާތަކަށް ބަރޯސާވުން ނިމުމަކަށް

ކޭބަލެއް ބުރިވެ، ހިޔާގެ ހުރިހާ ޓަވަރަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

އޭދަފުށީގެ 28 އަހަރުވީ ކަރަންޓް ކޭބަލްތައް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

އިމާރާތްތަކުގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ ސްޓެލްކޯއިން ހައްލުކުރަނީ

ހޮނު އަޅައި ބައެއް ގޭގެއިން ފެނާއި ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހިޔާ ޓަވަރަށް ހޮނުއަޅާ ބްރޭކްރުތައް ވެއްޓި ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

6.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކައިގެން އެފްއޭއެމްއިން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

6.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބިލް ނުދައްކައިގެން އެފްއޭއެމް އިން ކަރަންޓް ކަނޑާލައިފި

ޔުކްރެއިންގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ސުންނާފަތިވެ ކިޔޭވްއާއި އެނޫން ސިޓީތައް ވެސް ކަނު އަނދިރީގައި