ކަރަންޓް ކޭބަލްތަކެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓުނު ޕައިލެޓަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކަރަންޓް ޝޮކެއްގެ މަންޒަރު ޝޫޓްކުރަނިކޮށް ނަމީޝްއަށް ޝޮކެއް ޖެހިއްޖެ

މަގޫދޫގައި އުފައްދާ ސޯލާ ކަރަންޓް ފެނަކައިން ގަންނަން އެއްބަސްވެއްޖެ

އޭދަފުށިން މިއަދު ކަރަންޓް ކެނޑުނީ ބޮޑުއިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ނައިފަރު ޣުފްރާން މިސްކިތުގެ ކަރަންޓް ސޯލާ ހަކަތައަށް

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

އަމާޒަކީ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 1 މެގަވޮޓުން ކަރަންޓް ދޭން ފެށުން – އޭދަފުށީ އިންޖީނުގެ