ނިލަންދޫ ކަރަންޓް ނެޓްވާރކް ސަރވޭކުރަން ފެނަކައިގެ ޓީމެއް އަތުވެއްޖެ

އެއް މެގަވޮޓްގެެ ޖަނަރޭޓަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަރަންޓް ދީފި

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށި ރޯވެ، ވޭމަންޑޫގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ދަނބިދޫއަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކަރަންޓް ދެވިއްޖެ: ކައުންސިލް

ދަނބިދުއަށް ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން – ފެނަކަ

ލ.ގަމުން ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ

ދިއްލީގައި 200 ޔުނިޓާއި ހަމައަށް ކަރަންޓް ހިލޭ ދެނީ

މިއަދު ހަވީރަށް ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނެ- ފެނަކަ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗް

މާބައިދޫން ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ ދެ ދުވަސް

ހުޅުމީދޫގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި