ކޮލަމާފުށިީގެ ޕްރިންޓް ކުރާތަނުގައ ރޯވީ ކަރަންޓް ޝޯޓެއް ވެގެން

ފަރެސްމާތޮޑާ ކަރަންޓް 1250 އިން 1800ކިލޯވޮޓަށް

އޭޕްރީލްމަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓް ބިލުގައި ވެމްކޯ ބިލު ހިމަނަން ނިންމައިފި!

އޭޕްރީލްމަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓް ބިލުގައި ވެމްކޯ ބިލު ހިމަނަން ނިންމައިފި!

ކުނި ބިލް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓް ބިލުގައި ހިމަނަނީ

ކުނި ނެގުމުގެ ފީ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓް ބިލަށް

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުނި ނެގުމުގެ ފީ ކަރަންޓް ބިލްގައި ހިމަނަނީ

މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން މެންދުރު ފަހު ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކުނި ނެގުމުގެ ފީ ކަރަންޓް ބިލުގައި ހިމަނަނީ

ކުނި ނެގުމުގެ ފީ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓް ބިލުގައި ހިމަނަން ނިންމައިފި