އެމްޓީސީސީ ބަސްތައް ޗާޖުކުރަން ވިލިމާލެއިން ކަރަންޓު ނަގަން އުޅުމުން އެ ކަން ހުއްޓުވައިފި

ކަރަންޓް ވިއުގައި އަޕްގްރޭޑެއް ހިނގާތީ މިއަދު ކަރަންޓު ހިނގައިދާނެ

އައްޑޫގައި ކުނި އަންދައިގެން ކަރަންޓު އުފެއްދާ ފެސިލިޓީ އަންނަ ޖުލައިގަ ނިމޭނެ

ހުރިހާ ރަށަކަށް ކަރަންޓު ދެވިއްޖެ، ގައިމު ކަމެއްކޮށް ނިންމިއްޖެތާ: ރައީސް ޞާލިހް

އައްޑޫގައި ގާއިމްކުރާ ކުނިން ކަރަންޓު އުފައްދާ އެނާޖީ ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާއި ގާތަށް!

''އެމްއެންޕީ ވެރިކަމެއްގައި އެކަށޭނަ އާމްދަނީ ނުލިބޭ މީހުންނަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލު ދެއްކުމުގައި ލުއިގޮތްތަކެއް''

ކަރަންޓު ކުންފުނި، ސްޓެލްކޯއިން ގުޅީ ބަނދަރަށް ފެން ދީފި

ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރާތީ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މާދަމާ ކަރަންޓުކެނޑިދާނެ

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ކަރަންޓު ގްރިޑު ގުޅާލުމުގެ ދިރާސާއެއް ހެދިކަމަށްބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ކަރަންޓު ގްރިޑު ގުޅާލުމުގެ ދިރާސާއެއް ހެދިކަމަށްބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި