މިއަދު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މާދަމާ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ރޯދަ މަހު ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑެއް ނުވާނެ: ރައީސް

ރޯދަ މަހު ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑު ނުވާނެ ގޮތް ހަދަން ރައީސް ނިންމެވި ނިންމެވުން ތަންފީޒު ކުރާނީ އުފަލާއެކު: ފަހުމީ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މާދަމާ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ސްޓްލްކޯއިން މިސްކިތްތަކަށް ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓުގައި ކަރަންޓު ދެނީ

ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް، މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލުތައް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުޑަކުރަނީ

މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ބޮޑު ލުޔެއް ދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި

ކޫއްޑޫގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖު: ފައިސާ ނުދީފިނަމަ ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފި!