ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ މައްސަލައެއް ނެތް: މިނިސްޓްރީ

ފުރަބަންދުގައި ކަރަންޓު ބިލްތައް ކުޑަ

މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ: ސްޓެލްކޯ

ޖުލައި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ވެސް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ: ސްޓެލްކޯ

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަދާ ސީޓީ ރޫމަށް ކަރަންޓު ލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަދާ ސީޓީ ރޫމަށް ކަރަންޓު ލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަނީ

މާދަމާ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑަނީ

އެކްޓަރު އަރްޝަދު ވާރްސީ ކަރަންޓު ބިލު ނުދެއްކިފައި

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ކަރަންޓު ނަރު ރޯލަކާއި ބެޓެރި ބުރުމާއެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

ބަހާލައިގެން ކަރަންޓު ބިލު ދައްކަން ފޯމު ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި