ތިނަދޫ އައު އިންޖީނުގޭގައި 1.3 މެގަވޮޓުގެ ކަރަންޓު އުފެއްދޭނެ: ސްޓެލްކޯ

1.3 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓު އުފެއްދޭ ތިނަދޫ އާ އިންޖީނުގެ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑެނީ

މިއަދު މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ބައެއެ ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާލެއާ ހުޅުމާލޭގެ ބަޔަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރާތީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ، މާފަންނުގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ވަރަށް ބޮޑު!

ވިލާއިން މުޅި މާމިގިއްޔަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު އުފެއްދޭ ވަރަށް ސޯޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރަނީ