ބްރިޖް މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލާ ކަރަންޓު، އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބޭނުންކުރަންފަށާނެ- ސްޓެލްކޯ

ކަންމަތީ ފިހާރަތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލު ކުޑަކޮށްދޭނަން: އިބޫ

"އާޖަނަރޭޓަރު ބެހެއްޓުމުން ވެސް މަޑަވެއްޔަށް 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ނުލިބޭ"

ކަރަންޓު ކެނޑި ރަތަފަންދޫގެ މުވައްސަސާތަކާއި ސްކޫލު ބަންދު

ކަރަންޓު ކެނޑެން ފެށިތާ ތިން ދުވަސްފަހުން މުޅި މަޑަވެއްޔަށް ކަރަންޓު ދެނީ

24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަގީންކުރުމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

މަޑަވެލިން ކަރަންޓު ކެނޑި، ކަނު އަނދިރީގައި!

24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ޔަޤީންވުމުގެ އުފަލުގައި މިރޭ ހަވާއަރުވަނީ

24 ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓު ޔަގީންކޮށް ހަވާ އަރުވަނީ

ބޮޑު ޖަލްސާއަށް ހުރަސް އަޅަން ކަރަންޓު ދުއްވާލުން އެކަށީގެންވޭ – މާރިޔާ