އަލުން ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ކަރަންޓު މީޓަރު ނަންބަރު ބަލަނީ

ކަލައިދޫގައި ކަރަންޓު ކެނޑުން އާންމުކަމަކަށް، ރައްޔިތުންގެ މުދަލަށް އެތައް ގެއްލުމެއް

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލުން މުޅި ޖުމްލަ 60 މިލިއަންގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދީފި

ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުން 60 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ދީފި

ފެންބިލާއި ކަރަންޓު ބިލުން ޑިސްކައުންޓުގެ ގޮތުގައި 60 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުން 60 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓް ދީފިން: އަމީރު

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ބަޑި ބޭނުން ކުރާނީ ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ފުލުހުން: ހަމީދު

ކަރަންޓު ފިސްތޯލަ ބޭނުން ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސް ކުރެވެން ޖެހޭ: ސީޕީ