ވެލިދޫ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެންނަން 800 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

4 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ކަރަންޓު ބިލެއް ފެނަކައިން ގެއަކަށް ފޮނުވައިފި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ މެދުކަނޑާލި 3 އަދި 4 ވަނަ ޓަވަރަށް މާދަމާ ކަރަންޓު ދެނީ

އެންމެ ފަހު ދެ ޓަވަރަށް މާދަމާ ކަރަންޓު ދެނީ، އެއީ ޓަވަރު 3 އަދި 4

ހިޔާ 1 އަދި 2 އަށް މިއަދު ކަރަންޓު ދޫކުރާނެ!

ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ހުރިހައި ޓަވަރަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ނިންމާލަނީ

މިއަދު ކަރަންޓު ދޭނީ ޓަވަރު 1 އަދި 2 އަށް

މާދަމާ ކަރަންޓު ދޭނީ ޓަވަރު 9 އަދި 10 އަށް

ހިޔާގެ ޓަވަރު 11 އަދި 12 އިން ކަރަންޓު ނުދެވި ހުރި ފުލެޓުތަކަށް މާދަމާ ކަރަންޓު ދެނީ

މިއަދު ކަރަންޓު ދެނީ ހިޔާ ޓަވަރު 13 އަދި 14 އަށް