މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު ދީފި

ގްރޭޓާ މާލެ ކަރަންޓު ވިއުގަ ޖުލައިގައި ނިމޭނެ

މާލެ އިން އަނެއްކާވެސް ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު ދެވޭނީ ގަޑިއިރެއްހާއިރު ތެރޭ: ސްޓެލްކޯ

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭން ކަރަންޓު ކެނޑުމުން ގިނަ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މާލޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

އެއް ނެޓްވޯރކްއަކުން ގަމުގެ ކަރަންޓު ގުޅާލުމަށް އެންމެން އެކުގައި: މަތިމަރަދޫ ކަނބަލުންގެ ފަރިވަޅެއް!

އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައަށް ކަރަންޓު ބަދަލުކުރުމުން އަހަރަކު 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ސަލާމަތްވޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް