ބޮޑު ފިނޮޅުގައި ބޯފެނާއި ކަރަންޓު ނެތިގެން މަސައްކަތްތެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ!

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ފެނާއި ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި، ބިދޭސީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ

ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވީ މިހެންވެ! ބިލު ކުޑަކުރެވޭނީ އާންމުންނަށް!

ވިލިމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ގެސްޓް ހައުސްތަކުން ނުދައްކާ ހުރި ކަރަންޓު ބިލާއި ފެން ބިލްތައް ދައްކަން ލުއިތަކެއް

ކޮވިޑް-19: ގެސްޓް ހައުސްތަކުން ނުދައްކާ ހުރި ކަރަންޓު ބިލާއި ފެން ބިލްތައް ދައްކަން ލުއިތަކެއް

ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލު ދެއްކުން ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކޮށްދީފި

ގެސްޓްހައުސް ތަކުގެ ނުދެއްކި ހުރި ފެނާއި، ކަރަންޓު ބިލު ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ދީފި

މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 50 ޕަސެންޓު ކުޑަކޮށްދޭން ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއް!

ޖުލައި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 50 އިންސައްތަ ކުޑަކޮށްދޭން ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއް ފަށައިފި!