ކިހާދޫއަށް މިވަގުތު އޮތް ހައްލަކީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ނިސްބަތް މަދުކުރުން: ފެނަކަ

މާކުރަތުގެ ކަރަންޓު ގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކޮށްފި

އިރުއިރުކޮޅާއި ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ ކިހާދޫން ގިނަ ސާމާނުތަކެއް ހަލާކުވަނީ

ކިހާދޫން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ބޮޑުގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ ކަރަންޓު ސާމާނަން

މ.މަޑުއްވަރީން ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މަައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބިފައި

"ލަކްސް" އިން ސޯލާ ޕެނަލް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު ދޭން ފަށައިފި

އައިޖީއެމް ސަރަހައްދު ފެނުގައި ކަރަންޓު ލީކޭޖެއް ނެތް: ސްޓެލްކޯ

ރިސޯޓުތަކުގައި ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ކަރަންޓު އުފެއްދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވައިފި

ފީވަކުން ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ