ބައި އިލެކްޝަނުން ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ކަރަންޓު ކެނޑުމުން

މައި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ، މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދީފި

ކަރަންޓު ކެނޑުނު ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މިހާރު ކަރަންޓު ދީފި

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ މައި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެގެން: ސްޓެލްކޯ

މައި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ، މާލޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލެއާއި، ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ކެނޑުނު ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

މާލެއާ ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ