ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދަނީ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން

ލޯޑުމަތިވާ ގަޑިތަކުގައި އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

އައްޑޫގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ގިނަ އިރުތަކަކަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

މާކުރަތުން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ

އިންޖީނު ހަލާކުވެ މާކުރަތުން ދެގަނޑިން ދެގަނޑިން ކަރަންޓު ކެނޑެނީ

އިންޖީނު ފެއިންވެ އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ނެތަސް މި ކޫލަރުން ފިނިވާނެ

ކަރަންޓު ނެތަސް މި ކޫލަރުން ފިނިވާނެ

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ކަރަންޓު ދީފި