މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ހުރިހާ އިންޖީނެއް ނިވިގެން ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި

ހުކުރު ދުވަހު މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ނެޓްވޯކުގެ މައި ކޭބަލަކަށް ގެއްލުން ލިބުމުން: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ހުރިހާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ނިވިގެން: މުޣުނީ

ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފިން: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު ކެނޑުމުން ޕީއެސްއެމްގެ ބައެއް އިކުއެޕްމަންޓްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ

ދެވަނަ ފަހަރަށް ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން - ސްޓެލްކޯ

ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ނިންމުމުން މާލެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުވާނެ: ޑރ.މުޢިއްޒު

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު ދީފި

މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް މުޅި މާލެއަށް ކަރަންޓު ދީފި

ކަރަންޓު ކެނޑުމުން މޯބައިލް ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރާފާނެ: ދިރާގު