ތިން ޖެނެރޭޓަރެއްގެ މޮޑިއުލް އަނދާ، މުޅި ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ދޫކުރަންވީ ހަމައެކަނި ޕާޓީ ގެތަކަށް ކަމަށް ބުނެ ދެއްކި ވާހަކަތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މުޅި ސިޓީއަށް ކަރަންޓު ދީފި

މަސައްކަތްކުރާނީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކާއެކު ތަރައްގީ ގެނައުމަށް: މުންޑޫ ކައުންސިލް ކެލާ ރައްޔިތުނަށް ރައީސް ވެލެއްވި ވައުދުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފަށައިފި ކޮންމެ ވައުދެއްވެސް ވީ ފުއްދާނެ ގޮތް އެނގިގެން: ރައީސް ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލުގެ ޖޫރިމަނާ ކަ

ރަޝިޔާއިން ކީވްގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި

ކެލާ ރައްޔިތުނަށް ރައީސް ވެލެއްވި ވައުދުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފަށައިފި ކޮންމެ ވައުދެއްވެސް ވީ ފުއްދާނެ ގޮތް އެނގިގެން: ރައީސް ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލުގެ ޖޫރިމަނާ ކަނޑާލަން ރައީސް ނިންމަވައިފި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދެ

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިމަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުތަކުން 50 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 50 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ފެނަކައިން ނިންމައިފި

ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ މައާފަށް އެދި، ބިލުތަކުން 50 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކަރަންޓު ބިލްތަކުން 50 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް