މާދަމާ ހެނދުނު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑަނީ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނު ސަބަބު ބުނެދީފި

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ޓްރާންސްފޯމަރުތަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން

ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވަނީ ޓްރާާންސްފޯމަރަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން: ސްޓެލްކޯ

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ހުރެ މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު މީޓަރު ޓެސްޓުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފެނަކައިން ތައާރަފްކުރަނީ

މާޅޮހުގެ ކަރަންޓު ނެޓްވޯކް: 1322 މީޓަރުގެ ކޭބަލް ވަޅުލައިފި

މާޅޮހު ކަރަންޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން ކުރިއަށް