ޖުލައި މަހު ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވި ސަބަބު ބުނެދީފި

ގޮއިދޫ، ފުޅަދޫ އަދި ފެހެންދޫގެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ހިމަންދޫއަށް އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

ސޭވް ދަ ޑްރީމްގެ ވެރިންނަށް ފެނާއި ކަރަންޓު ދީފި

ބ.އަތޮޅުގެ 3ރަށެއްގެ ކަރަންޓު އެއްވިއުގައަކުން ގުޅާލަނީ

ބ އަތޮޅު ކަރަންޓު ވިއުގައިން ގުޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ގޮއިފުޅަފެހެންދޫގެ ކަރަންޓު، ވިއުގާއަކުން ގުޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހއ.ބާރަށް، ނ.މިލަދޫ އަދި ވެލިދޫގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ޙަލުކުރުމަށް ޖަނަރޭޓަރު ފޮނުވައިފި

ވެލިދޫ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެންނަން 800 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

4 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ކަރަންޓު ބިލެއް ފެނަކައިން ގެއަކަށް ފޮނުވައިފި