ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަރަންޓު ބިލަށް 21.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ

ސްޓެލްކޯ އިން ކަރަންޓު ކަނޑާލީ އެކުންފުނީގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމަށް ބުނެ: މޭޔަރު

ކަރަންޓު ކެނޑުނުތާ ތިން ދުވަސްވީއިރު ވެސް ޕާކިސްތާނުގެ ސިޓީތަކަށް އެއްކޮށް ކަރަންޓް ނުދެވޭ

މަހިބަދޫގެ ކަރަންޓު ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް އައު ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް

ޕާކިސްތާނުގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކަށް އަދިވެސް ކަރަންޓު ނުދެވޭ

މަހިބަދޫގެ ކަރަންޓު ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އައު ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެއް

24 ގަޑިއިރު ފަހުން ޕާކިސްތާނަށް ކަރަންޓު ދޭން ފަށައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ މައި ސިޓީތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑި، ޚިދުމަތްތައް ނުލިބި އެތައް ގަޑިއިރެއް

ބިލު ނުދައްކައިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނުން ކަރަންޓު ކަނޑަނީ

ބިލް ނުދައްކައިގެން ސަލްޓަން ޕާކާއި އެހެން ބައެއް ތަންތަނުން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި