ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްގެ މަސައްކަތަކަށް ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

މާލެ ސިޓީ ހެންވޭރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކޭބަލެއް ބުރިވެ ފުވައްމުލަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނުތާ 2 ގަޑިއިރު، ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ރާއްޖޭގޭ 155 ރަށެއްގެ 155 މިސްކިތެއްގައި އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

މާފަރުގައި ކަރަންޓު ނެތި ރައްޔިތުން ކަނު އަނދިރީގައި!

އަންހެނަކު ލޯބިވެރިޔާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް މުޅި އަވަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލުމުން، އެދެމީހުންގެ ކައިވެނި ކުރުވައިފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނު 90 އިންސައްތައަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮއްދީފި

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެގެން: ސްޓެލްކޯ

ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ، ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ، ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ