ސޯލާ ހަކަތައިން އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނާއި މެޑިކަލް ގުދަނަށް ކަރަންޓު ދެނީ

ކުރެންދޫ އާއި މޮޅަދޫގެ ބާ އިންޖީނުގެ ނިއްވާލައި، ޒަމާނީ އާ އިންޖީނުގެއިން ކަރަންޓު ދޭން ފަށައިފި

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ވީހާވެސް ކުޑަ އަގެއްގައި ކަރަންޓު ހިދުމަތް ދިނުން: ސައީދު

މާލެ އާއި އެއް ރޭޓަކުން ރަށްރަށުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކަރަންޓު ބިލު ކުރަން ގޮވާލައި ގަރާރެއް

ވިޔަފާރިތަކަށް ކަރަންޓު ބިލުކުރާ ރޭޓު ތަފާތުނުކުރަން ގޮވާލާ ގަރާރެއް

ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ބަންގްލަދޭޝްއިން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

މާލެއިންނާއި ހުޅުމާލޭގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކުޑަގިރީގައި ފެނަކައިން ހަދަން ފެށި ޒަމާނީ އިންޖީނުގެ ނިންމައި، ކަރަންޓު ދޭން ފަށައިފި

ކުޑަގިރީގައި ގާއިމްކުރި ނެޓްވޯކަށް ކަރަންޓު ދޭން ފަށައިފި