ފެނަކަ އިންވެސް ކަރަންޓު ބިލުން 40 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ޑިސްކައުންޓް ދޭން ފެނަކައިން ވެސް ނިންމައިފި

ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ފެނަކައިންވެސް 40 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 40 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓް ދޭން ފެނަކައިން ވެސް ނިންމައިފި

ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ވެސް 40% ދޭން ފެނަކަ އިން ނިންމައިފި!

ފެނަކަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ

ފެނަކައިންވެސް ޖޫމް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 40 ޕަސެންޓު ކަނޑާލަނީ

ހަތަރު މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ

ފާއިތުވި ހަތަރުމަހުގެެ ކަރަންޓު ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަނީ

ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ވެސް 40 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް