މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާދަމާ ހެނދުނު މާލެއާއި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުން އެކަށީގެންވޭ - ސްޓެލްކޯ

ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ކަރަންޓު ކެނޑުނު ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓު ދީފިން: ސްޓެލްކޯ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑި، ބައެއް ލިފްޓްތަކުގައި މީހުން ތާށިވެއްޖެ

ކަރަންޓު ކެނޑުމުން 4 ޢިމާރާތެއްގައި މީހުން ތާށިވި

ކަރަންޓު ދިއުމާ ގުޅިގެން މަޖިލިސް މެދު ކަނޑާލައިފި

ކަރަންޓު ކެނޑި ބައެއް އިދާރާތައް ހުއްޓުމަކަށް

ކަރަންޓު ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ފެނަކައިން ހިތާދޫއަށް ޖެނަރޭޓަރު ސެޓު ފޮނުފަައިފި

މާވަށު ގެއަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް: ފެނަކަ

ހިޔާ ފުލެޓަށް ކަރަންޓު ލުމަށް އޮންލައިންކޮށް އެދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި