މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭން ކަރަންޓު ކެނޑުމުން ގިނަ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މާލޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

އެއް ނެޓްވޯރކްއަކުން ގަމުގެ ކަރަންޓު ގުޅާލުމަށް އެންމެން އެކުގައި: މަތިމަރަދޫ ކަނބަލުންގެ ފަރިވަޅެއް!

އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައަށް ކަރަންޓު ބަދަލުކުރުމުން އަހަރަކު 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ސަލާމަތްވޭނެ: މަޖިލިސް ރައީސް

ހައިވޯލްޓޭޖު ނެޓްވޯކަށް ކަރަންޓު ވިއުގަ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރިއަަަށް: ޝިފާއު

ގަމު ކަރަންޓު ނެޓްވޯކް ގުޅުމަށް އެޗްވީ ކޭބަލް އަޅަން ފަށައިފި

ހިމަންދޫ ކަރަންޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރަނީ

އައްޑޫގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ކަރަންޓު ނެތި ހަތަރު ގަޑިއިރު!