ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މުޒާހަރާކުރަނީ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމާ ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ފުޅާވަނީ

ފްރާންސްގެ ސަފީރު ނައިޖަރު ދޫކުރައްވާ ވަޑައިނުގަތުމުން، އެމްބަސީގެ ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

ހުކުރު ދުވަހު ކަރަންޓު ކެނޑޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ: ރައީސް

ނާޒިމްގެ ވަޢުދު: 3000 ލީޓަރު ފެނާ، 100 ޔުނިޓު ކަރަންޓު ހިލޭ

ގަލޮޅުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާލޭގެ، ގަލޮޅު ބައެއް މަގުތަކުން މިޔަދު ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

އިޔާދަކުރަނިވި ޙަކަތައިން އުފައްދާ ކަރަންޓު ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމު 24 ރަށެއްގައި ޤާއިމުކުރަނީ

ތިލަފުށީގައި ކަރަންޓު އަޕްގްރޭޑިން މަސައްކަތް ތަކެއް ފަށައިފި