ވީއައިއޭ އިން އެއް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ތިން ސްކޫލެއްގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފި

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ދިމާވި އާތު ފޯލްޓަކާ ހެދި: ސްޓެލްކޯ

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ސާމާނުގެ ފެންވަރު އާންމުންނަށް ދެނެގަނެވޭނެހެން އެސްޓީއޯއިން "ހަކަތަރި" ލޭބަލް ޖަހަން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ކަރަންޓު ސާމާނުގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ބުނެދޭ ލޭބަލް ޖަހަން ފަށައިފި

ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދެ ދުވަސް ނަގާނެ: ޝަރީފް

ކަރަންޓު ބިލުގެ ޖޫރިމަނާ މާފު ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ހަދަނީ

ކަރަންޓު ބިލުގެ ޖޫރިމަނާ މާފު ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ހަދައި އަމަލު ކުރަން ފަށަނީ

ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓު ބިލުގެ ޖޫރިމަނާ މައާފުކުރަން އުސޫލެއް އެކުލަވާލަނީ