ގދ. ތިނަދޫން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ގިނައަދަދެއްގެ ކަރަންޓު ސާމާނު ހޯދައި، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ގޭގައި އުފައްދާ ކަރަންޓު ސަރުކާރަށް ވިއްކޭނެގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ގޭގައި ކަރަންޓު އުފައްދުމަށް ފަހު ސަރުކާރަށް ވިއްކޭ ގޮތް ހަދަން ޖެހޭ - ނަޝީދު

ކުޑަދޫ ރިސޯޓަށް ކަރަންޓު ދެނީ އިރުގެ ހަކަތަ އިން

ހެންވޭރުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ވެސް ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކައިރި ކައިރީގައި މާލެއިން ކަރަންޓު ދާން ފަށައިފި

އައްޑޫގައި ޑީސަލް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުން ކުޑަކުރުމަށް ސިސްޓަމްތަކެއް ގާއިމުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ހަރަދުކުޑަކޮށް ކަރަންޓު އުފެއްދޭނެ ނިޒާމެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއުމު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮއްފި