މާލެއާ ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މާދަމާ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

މާލެ، ހުޅުމާލެ އިން މާދަމާ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

މާދަމާ ހެނދުނު މާލެ/ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެތީ ދުރާލާ އަންގައިފި

މާދަމާ ހެނދުނު މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މާދަމާ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑެނީ

ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް މާދަމާ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ޓްރާންސްފޯމަރު ބަހައްޓާ ބިން ނުދީގެން ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން

ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ބަހައްޓަން ބިން ނުދޭނަމަ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު ދޭން އިތުރު ޓްރާންސްފޯމަރު ބަހައްޓަން ކައުންސިލުން ބިން ނުދޭ: ސްޓެލްކޯ

ޓްރާންސްފޯމަރު ބަހައްޓަން ކައުންސިލުން ބިމެއް ނުދިން، ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ