ފުޅަދޫން ކަރަންޓު ކެނޑުމުން އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފި

ބްރިޖުން ކަރަންޓު އުފައްދާނަން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަލައްކަ ރުފިޔާގެ ކަރަންޓު ބިލް ނުދައްކާ އެބައޮތް

ތިނަދޫގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމް ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅާލައިފި

ރަންގަލި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އިންޖީނުގޭގައި ރޯވެ މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އިއްޔެއިން ފެށިގެން ގައްދޫން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި

ޖަނެރޭޓަރުތަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އަލިފުށިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އޮމަދޫ ކަރަންޓު މައްސަލާގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ބަންދުކޮށް މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ބިލުތައް ދައްކަން އެއްބަސްވުމުން އއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ކަރަންޓު ދީފި

އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި