ލީބިޔާގެ ސިރްތުން ކަރަންޓު ޕްލާންޓެއް އައިއެސްއިން ހިފައިފި

އެފްރިކާގެ 600 މިލިއަން މީހުންނަށް އޭކޯން ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެނީ

ހުޅުމާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އައްޑު އަށް ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ހޯދުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަނީ

އައްޑު އަށް ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓު ހޯދުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަނީ

ބިލް ނުދައްކައިގެން ކުޅުދުއްފުށި 48 ފިހާރައިން ކަރަންޓު ކަނޑާލައިފި

މާލެއަށް ކަރަންޓު ދޭން 90 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި

މާލެއަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި

މާލެއަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޗައިނާ އާއިއެކު 90 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށައިފި

އަލިފުށީ ކަރަންޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށްޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ