ކިރްކުކްގެ ތެޔޮ ހޮޅިއަކަށް ކަރަންޓު މައްސަލައެއް ދިމާވެ އެކްސްޕޯޓްސް މަދުވެއްޖެ

ދިއްފުށީގައި ގާއިމުކުރި އަވިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިއްފުށީ އަވިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމް ސްޓެލްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ދިއްފުށީގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމާ އައިސް ޕްލާންޓް ޙަވާލުކޮށްފި

ކަރަންޓު ސާމާނުގެ އެނަލިސިސް ހެދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

ކަރަންޓު ސާމާނުގެ އެނަލަސިސް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އެތެރެކުރާ ކަރަންޓު ސާމާނުގެ ޓެކްނިކަލްއެނަލިސިސްއެއް ހެދުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރުމުގައި އާއްމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ބެލުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރަނީ

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ގޮތުގެ ދިރާސާއެއް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

އެންމެ ބޮޑު ޕަވާ ޕްލާންޓު މައްސަލަ ޖެހި، ލަންކާއިން ކަރަންޓު ކަނޑަން ފަށައިފި