ތިމަރަފުށިން ކަރަންޓު ނުކެނޑޭނެ ކަމަށް ރަށު ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

ލެއްޕެމުން ދިޔަ ކަރަންޓު ދޮރަކާ ފިތި 4 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ގައްދޫގައި ކަރަންޓު ކެނޑިފައި

ކަރަންޓު ޝޯޓުވެ ލިލީ އެފްއެންބީ ފިހާރައިގައި ރޯވެއްޖެ

ތެލާއި ކަރަންޓު ނުލިބި ޣައްޒާ ކައްކާ ގޭހަށް ޖެހިފައި

ނައިފަރުގެ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ގަމު ތުނޑީ އަވަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި ވާތީ މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ކަރަންޓު ކެނޑުމުން ތުނޑީ އަވަށުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ގިނައިރުތަކަކަށް ފަހު ގެމަނަފުއްޓަށް ކަރަންޓު ލިބިއްޖެ

ޖަނެރޭޓަރުތަކުގައި މައްސަލަޖެހި، ގެމަނަފުށިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ