މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ ހުޅުމާލޭގައި ކަރަންޓު ނެތްތާ 3 ގަޑިއިރުވެއްޖެ

ކޭބަލެއް ހަލާކުވެ ހުޅުމާލޭގައި ކަރަންޓު ނެތްތާ ތިން ގަޑިއިރު

ރާމާ މަކުނަކާ ހެދި ޒަންބިއާ ޓައުނެއްގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

މިލަންދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑި ރައްޔިތުން ރަތަށް!

މިލަންދޫއިން ކަރަންޓު ކެނޑި ރައްޔިތުން ރަތަށް!

ކަރަންޓު ބިލުތަކުން 15 އިންސައްތައާއި ހަމައަށް ކުޑަވެގެންދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު ޔުނިޓަކުން 38 ލާރި ހެޔޮކޮށްފި

އަނބިމީހާ އަވަހަށް ގެއަށް އައުމުން ވަގު އަނބި ފިލަން ފުންމާލެވުނީ ކަރަންޓު ކޭބަލް މައްޗަށް – ވަގުތުން މަރު!