ފަސް ރަށެއްގައި އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމާއި، ކަރަންޓު ވިއުގަ ހެދުން ބީލަމަށް ލައިފި

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ޖަނަރޭޓަރު ފެއިލްވެގެން، މިހާރު ހައްލުކުރެވިއްޖެ: ސްޓެލްކޯ

ލައިލަކް ގޭގައި ރޯވުމުން އެގޭގެ ކަރަންޓު ކޭބަލްތައް ވަނީ އަނދާހުލިވެފައި: އެމްއެންޑީއެފް

ކަރަންޓު ނެތިގެން ހއ.ބާރަށު ފިހާރަތަކުގައި ހުރި މަހާއި ކުކުޅުތައް އުކާލަމުން އެބަ ދޭ!

ތެލުގެ އަގުހެޔޮވުމުން ކަރަންޓު ސަބްސިޑީން 24 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްވި: އެންސްޕާ

ކަރަންޓު ސަބްސިޑީއަށް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުޅުވާލަނީ

ޕާކިސްތާނުގެ 80 އިންސައްތަ އިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އޮފީހަކުން ލެޕްޓޮޕަކާއި ކަރަންޓު ނަރު ރޯލުތަކެއް ވަގަށްނެގި ދެ މީހަކު ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

އޮފީހަކުން ލެޕްޓޮޕަކާއި ކަރަންޓު ނަރު ރޯލުތަކެއް ވަގަށްނެގި ދެ މީހަކު ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ލެޕްޓޮޕަކާއި ކަރަންޓު ނަރު ރޯލުތަކެއް ވަގަށްނެގި ދެ މީހަކު ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފި