ކަރަންޓު ނެތިގެން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައިފި

އިންނަމާދޫގައި ކަރަންޓު ކެނޑި އާންމުންނަށް އުނދަގޫތަކަކާއި ކުރިމަތިވެފައި

ކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ނިޒާމުތައް ތައާރަފްކުރަންޖެހޭ - ރައީސް

ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކަރަންޓު ހަރަދު ބޮޑު އެއް ގައުމު : ރައީސް ވަހީދު

އާތުއަވަރ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ ގިނަ ތަންތަނުން ކަރަންޓު ކަނޑަލާ އަންދިރިކޮށްފި

މުރައިދޫން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި އޮންނަތާ ހަތް ގަޑިއިރު ވެއްޖެ

ބިލަބޮންގް ހައި ސްކޫލުން އިރުގެ ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދަނީ

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ކަރަންޓު އަދި ފެން، މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ރަށްރަށުން ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާނަން: ގާސިމް

ހުރި ހަމައެކަނި ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވެ މަޑަވެލިން ކަރަންޓު ކެނޑުމުން އިންޖީނުގެ ބަންދުކޮށްފި