އިސްލާމީ މަރުކަޒުން ކަރަންޓު ކޭބަލްތަކެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުން ކަރަންޓު ވައިރުތަކެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގަޑިއެއްހާ އިރަށް ފަހު މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނު ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓްދީފި

އޮޅުވެލިފުށިން އިރުއިރުކޮޅާ ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ މައި ތިން ޖެނެރޭޓަރު ފެއިލްވުމުން: ސްޓެލްކޯ

އޭޑީކޭ އިން ކަރަންޓު ކެނޑި، ހިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ރޭގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި ކަރަންޓު ޝޮކު ދޭ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްފި

ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ކަރަންޓު ނަރު ވިއްކައި ވައިރުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމައިފި

ސޯލާ ޕެނެލްތަކުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ސްޓެލްކޯ އިން ގަންނަން ފަށައިފި

ހިންނަވަރުން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ އިންޖީނުގޭ ކައިރީގައި ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި