ބިލެތްފަހީގައި ހަރުގެއަކާއި ކަރަންޓު ފޮށިތަކެއްގައި ރޯކޮށް، މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކޮންމެ ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލުގެ 30 ޕަސެންޓް ހަރަދު ވަނީ ދިއްލުމަށް: ސްޓެލްކޯ

އދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ކަރަންޓު ބިލު ނުދައްކައިގެން އެ ދެ ތަނުން އިއްޔެ ކަރަންޓު ކަނޑާލިތާ 12 ގަޑިއިރުނުވަނީސް ރައްޔިތުންގެ ނުކުމެ އަލުން އެ ދެތަނަށް ކަރަންޓު ދީފި

މުލީއާގޭގައި ހަރުކުރި ސޯލާ ޕެނަލްތަކުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓު ބިލްގެ 50 ޕަސެންޓް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ: ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ

ތިނަދޫގައި ފެންބޮޑުވެ ކޯރު ކޮންނަން އުޅެނިކޮށް ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ ޑީއާރުޕީ އަނެއްކާވެސް މުޒާހަރާ އަށް

ކަރަންޓު އަގުބޮޑުވުމުގެ ދަތިތައް ސަބްސިޑީ ދީގެން ހައްލުކުރަން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ރައީސް ނަޝީދު

ކަރަންޓު އަގުބޮޑުކުރުމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ މުޒާހަރާ ހަމަނުޖެހުމަށް

ކަރަންޓު ބިލްތައް އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑުވުމުން ތިނަދޫގައި މުޒާހަރާކޮށް އާންމުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގައިފި

މާލޭގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވޭތުވެދި ތިން އަހަރުގެ ކޮންމެ މޭމަހެއްގައި 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވޭ: ސެޓެލްކޯ