ކުޅުދުއްފުށީ ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ސްޓެލްކޯގެ އިންޖިނޭރުން ފޮނުވައިފި

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކަރަންޓު ދީފި

ޕާޓީ މީހުންނަށް އެކަނި ކަރަންޓު ދޫކުރަން ދިއްދޫ ފެނަކަ މެނޭޖަރު ގޮވާލުމުން ޕީއެންސީން ކުށްވެރިކޮށްފި

ތިން ޖެނެރޭޓަރެއްގެ މޮޑިއުލް އަނދާ، މުޅި ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

އިންތިހާބު ނިމެންދެން ޕީއެންސީގެ މީހުންނަށް އެކަނި ކަރަންޓު ދޫކުރަން ގޮވާލައިފި

ޕާޓީ ގެތަކަށް އެކަނި ކަރަންޓު ދޭން ގޮވާލި މައްސަލަ ޕީއެންސީން ބަލަނީ

ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުންގެ ގޭގެއަށް އެކަނި ކަރަންޓު ދޭން ގޮވާލުމުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ޕީއެންސީގެ ގެތަކަށް އެކަނި ކަރަންޓު ދޫކުރަން ދިއްދޫ ފެނަކަ އެސިސްޓެންޓް މެނާޖަރު ގޮވާލި ގޮވާލުން ޕާޓީއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ތިން ޖެނެރޭޓަރެއްގެ މޮޑިއުލް އަނދާ، މުޅި ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ދޫކުރަންވީ ހަމައެކަނި ޕާޓީ ގެތަކަށް ކަމަށް ބުނެ ދެއްކި ވާހަކަތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކޮށްފި