ހިޔާގެ ފުރަތަމަ ޓަވަރުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ!

ސްވިޗު ބަދަލުކުރަން މާދަން ހެނދުނު ހިޔާގެ ޓަވަރު އެކަކުން ކަރަންޓު ކަނޑަނީ

ޓްރާންސްފޯމަރެއްގައި ރޯވެ، ހިޔާ ޓަވަރުތަކަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ޓްރާންސްފޯމަރެއްގައި ރޯވެ، ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ޓްރާންސްފޯމަރެއްގައި ރޯވެ، ހިޔާގެ ޓަވަރުތަކަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓްރާންސްފޯމަރަކުން ދުން އަރާތީ އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އިސްރާއީލަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރަން ޖޯޑަން އިން ނިންމައިފި

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މާދަމާ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ – ސްޓެލްކޯ

މާދަމާ ހެނދުނު ގަލޮޅުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ:ސްޓެލްކޯ