މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

އިއްޔެ މާލޭގެ 7 ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ދިޔައީ ރެކޯޑް ލޯޑަކާއެކު

ހަރަދު ބޮޑީ މަރުކަޒު ؛ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑީ ސަލްމާން

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ!

މާލޭގެ ހޫނުމިން ގަދަވެ، ރެކޯޑު މިންވަރަކަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްފި

ކަރަންޓު އިގްތިސާދު ކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް ސްޓެލްކޯއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުން ރެކޯޑު މިންރަކަށް އިތުރުވެއްޖެ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޕަވަރ ޔޫސޭޖް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މަތި، ކަރަންޓު އިގްތިސާދު ކުރުމުގައި ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީ: ސްޓެލްކޯ

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރި މިންވަރު މިއަދުވެސް ރިކޯޑް އަދަދަކަށް

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗަށް!