ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދައިފި

ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ހިޔާގެ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައިފި

ލިންކްސާވްގެ އޭޕީސީ ޔޫޕީއެސް: ކަރަންޓުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިންޖީނުތައް ބޮޑުކުރަނީ

ފެނާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަ ކުރުމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ގޮވާލައްވައިފި

މާދަން ހެނދުނު ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ- ސްޓެލްކޯ

ގައުމެއްގެ އިގްތިސޯދު ކުރިއަރާނީ ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮވެގެން: މިނިސްޓަރު

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށްޓަކައި ރިނިއުބަލް އެނާޖީއަށް ދިއުމުގެ މަޝްރޫއު މިއަހަރު ފަށާނެ: ސްޓެލްކޯ