"ފާއިތުވެދިޔަ 5 އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެއް ނުވޭ"

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރެއްވުމަށް 1200 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އައު ޖަނަރޭޓަރެއް ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން

4 އަތޮޅުގައި ހައިބްރިޑް ކަރަންޓުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ

ރައީީސް މުޢިއްޒުގެ ވެރިކަމުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް އިންޤިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވޭނެ: ފަހުމީ

ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ މައްޗަންގޮޅީގެ ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓުގެ ކެނޑިއްޖެ!

އެމްއޭސީއެލްގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ސްޓެލްކޯއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

ވިލިމާލެ އަށް ދެވޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސާވޭ އެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ވިލިމާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ދިރާސާކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި