ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޑިސްކައުންޓަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަރަދު ކޮށްފި

ރ. މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް 600 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންނަނީ

ހުޅުމީދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް 800 ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނެރޭޓަރެއް އިންސްޓޯލް ކުރަނީ

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހަނިމާދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ޖަނެރޭޓަރު ފޮނުވައިފި

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަކީ އަމާޒެއް: ރަައީސް ޞާލިހު

ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަކުރެވޭނީ ފަރުދީ ޒިންމާވެސް އަދާކޮށްގެން: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކޮށްދިނުން: ރައީސް