ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފި

މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން ޖަނަރޭޓަރުތައް ފޮނުވަނީ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، ރ. މީދޫއަށް އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ފޮނުވަނީ

މީދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކައުންސިލުން ފެނަކައާ ބައްދަލުކުރަނީ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވުމުން ރ.މީދޫ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއަށް!

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެ މުޅި މީދޫ އަދިވެސް އަނދިރީގައި!!

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް މީދޫއިން ބޭނުންވަނީ ދާއިމީ ހައްލެއްކަމަށް މީދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި

2 އަހަރަށްފަހު ގައްޒާގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ލޯޑު ބޮޑުވާ ބައެއް ގަޑިތަކުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑޭނެ - ފެނަކަ