ދިވެހިންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޣައްޒާގެ 100 ގެއަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެރަށަށް އިންޖީނެއް ގެންގޮސްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓުގެ ޙިދުމަތަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް އަންނާނެ- ލަމްޢާން

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް އަންނާނެ: ފެނަކަ

ރައީސް ޔާމީން ގެ މި ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓުގެ ޙިދުމަތަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް އަންނާނެ- ލަމްޢާން

ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު ރެވިލިއުޝަނެއް އަންނާނެ: ލަމްޢާން

އެންމެ ރައްޔިތަކުވެސް ކަރަންޓުގެ އަލިން މަހުރޫމުވެފައި ހުރުމަކީ އަދުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ސިޔާސަތެއް ނޫން: ޑީއެމްޑީ ލަމްޢާން

ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދީފި

ގުރައިދޫއަށް ދިމާވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 600 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި