60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައްލުކުރަން ބުނި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނެތް!

ލ. ގަމު ކަރަންޓުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުުރުމަށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިން: ފެނަކަ

ހޯޑެއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ތާރީޚެއް ނޭނގޭ:ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

ރ. މީދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ، ފެނަކައާއި ގުޅިގެން މިދަނީ ބަލަމުން - އާދަމް ޝަރީފް

މީދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 520 ކިލޯވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެނެސްފި

ހުޅުދެލީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ރައީސް ކިބައިން އެދިއްޖެ

“ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނެއްލައިދޫން ތައްޔާރުވާއިރު ކަރަންޓުގެ ދަތިކަން ހައްލުނުވޭ” -ނާޘިމް-

“ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނެއްލައިދޫން ތައްޔާރުވާއިރު ކަރަންޓުގެ ދަތިކަން ހައްލުނުވޭ” -ނާޘިމް-

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފެނަކައިގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމެއް ނެއްލައިދޫއަށް ދަނީ

އޭދަފުށީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ