ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިއުލާން ކުރައްވައިފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

ކަރަންޓުގެ އަގު ސަރުކާރުން ހެޔޮކޮށްފި

އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ރައީސް މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދާ ދެނީ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އައްޑުއަށް އިތުުރު ދެ ޖެނެރޭޓަރެއް ފޮނުވަނީ

އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދެ ޖެންސެޓު ގެންނަނީ

ފޮނަދޫގެ 50 ހައުސިން ޔުނިޓަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި

އެޖެންޑާ 19 އިން ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮވާނެ: ނަޝީދު