ކިިހާދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް

ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލައި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރަނީ

ޑީސަލުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލާ ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަނީ

މާކުރަތުގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޖަނަރޭޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ

ފެނުގައި ކަރަންޓުގެ އަސަރެއް ނެތް: ސްޓެލްކޯ

ފެނުގައި ކަރަންޓުގެ އަސަރު ހުރި ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް އެބަ ލިބޭ: ސްޓެލްކޯ

މާލޭގައި ހެދިފައިވާ ފެންގަޑުގައި ކަރަންޓުގެ އަސަރު ހުރިކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބެމުންދަނީ - ފޮލިސް

ފެނުގައި ކަރަންޓުގެ އަސަރު ހުރެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ސްޓެލްކޯއަށް ރިޕޯޓް ކުރަން އެދިއްޖެ

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް އޮތް ހަރުދަނާ ދޮރަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ - ނަޝީދު

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް އޮތް ހަރުދަނާ ދޮރަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ - ނަޝީދު