ކަރަންޓުގެ ހާލަތު ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައި: އެމްޑީޕީ

މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު މީގެ އެތައް އަހަރެއް ފަހަތަށް ގޮސްފައިވަނީ ބަޣާވާތުގެ ސަބަބުން: އެމްޑީޕީ

ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ 60 ޕަސެންޓަކީ އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓަށް ހަދަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި: އަސްލަމް

ކޮޅުފުށީގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 13.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައިގައި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާރިފު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައިގައި މާލޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޯކިޑްގައި ރޯވީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަކުން: ސިފައިން

އުނގޫފާރުގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އާއްމު ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ސޯލާ ޕަވަރ މެދުވެރިކޮށް މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި