ކޮޅުފުށީގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 13.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައިގައި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާރިފު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައިގައި މާލޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޯކިޑްގައި ރޯވީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަކުން: ސިފައިން

އުނގޫފާރުގައި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އާއްމު ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ސޯލާ ޕަވަރ މެދުވެރިކޮށް މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލާގައި ހިތަދޫގައި ކުރި މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން އެކަކު ހައްޔަރުކޮށް، އިތުރު މީހަކު ގޭގައި ބަންދުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ކުރި މުޒާހަރާގައި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީހަށް ގެއްލުންތަކެއް ދީފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވުމާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތައް މެދުކަނޑާލީ ސަރުކާރަށް ވަގުތު ދިނުމަށް: ތަސްމީން