ކަރަންޓުގެ އަގުތައް އަލުން މުރާޖައާކުރަން ރައީސް ޔާމީން އަންގަވައިފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން މާލެއަށް އަށް މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންނަނީ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން މިނިސްޓްރީން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކަރަންޓުގެ ބިލު ބޮޑުވެ ތުލުސްދޫގައި ވެސް މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެ ހިންމަފުށި ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވެ ހިންމަފުށި ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް

ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ މައިގަނޑު އެއްމަޤުޞަދަކީ ހެޔޮ އަގެއްގައި، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ޔަޤީންކުރުން: މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް

ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ މައިގަނޑު އެއް މަގުސަދަކީ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ޔަގީންކުރުން: ތާރިގް

ކަރަންޓުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރަން އީއައިބީން 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި

ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް އީޔޫ އިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގަ ސޮއިކޮށްފި