ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހަނިމާދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ޖަނެރޭޓަރު ފޮނުވައިފި

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަކީ އަމާޒެއް: ރަައީސް ޞާލިހު

ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަކުރެވޭނީ ފަރުދީ ޒިންމާވެސް އަދާކޮށްގެން: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކޮށްދިނުން: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކޮށްދިނުން: ރައިސް

އެއާޕޯޓަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރު ބަލައިގަނެފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެފި