ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަކީ އަމާޒެއް: ރަައީސް ޞާލިހު

ކަރަންޓުގެ އަގު ކުޑަކުރެވޭނީ ފަރުދީ ޒިންމާވެސް އަދާކޮށްގެން: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކޮށްދިނުން: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކޮށްދިނުން: ރައިސް

އެއާޕޯޓަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރު ބަލައިގަނެފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެފި

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމާ ބެހޭ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ކާބޯތަކެއްޗާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ބަޖެޓުގައި