އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ %33 އުފައްދައިދޭނެ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން: ރައީސް

ރައީސްގެ އަމާޒަކީ ކަރަންޓުގެ 33% އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފެއްދުން، އެކަމަކު 9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ!

ކަރަންޓުގެ 33 އިންސައްތަ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރާނަން: ރައީސް

ރައީސްގެ އަމާޒު: ކަރަންޓުގެ 33 ޕަސެންޓް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުން

ރައީސްގެ އަމާޒު: ކަރަންޓުގެ 33 އިންސައްތަ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރުން!

ކޮޕް28ގައި ޤައުމީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ %33 އުފައްދައިދޭނެ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ 33 ޕަސެންޓަށް 5 އަހަރު ތެރޭ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލު ކުރާނަން: މުއިއްޒު

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 5 އަހަރުތެރޭ ކަރަންޓުގެ %33 އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފެއްދުން: ރައީސް

ފަސް އަހަރު ތެރޭ ކަރަންޓުގެ 33 ޕަސަންޓު އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފެއްދުމަކީ އަމާޒެއް: ރައީސް

ރައީސްގެ 5 އަހަރުގެ އަމާޒު: އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ 33 ޕަސެންޓު އިޔާދަކުރިނިވި ހަކަތައިން އުފެއްދުން