ދެން އުފެދޭނީ ކަރަންޓުގެ އަގު ތިރިކުރާނެ މަޖިލީހެއް: ނަޝީދު

ކަރަންޓުގެ އަގު ލަހެއް ނުވެ ހެޔޮކުރާނެ: ފެނަކަ ސައީދު

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން - ފެނަކަ

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފީވަކަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ފީވަކަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސްފި

އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައްޑޫއަށް ދާއިމީ ގޮތަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދޭނަން: މިނިސްޓަރު

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި- އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓަރ

ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް ޑީސަލް އިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަން ފާސްކޮށްފި

މަސްވެރިންނަށް ލުއިދީ, ކަރަންޓުގެ އަގު ތިރިކުރަން ޑީސަލްއިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލަނީ